امروز شنبه, 05 اسفند 1402 - Fri 02 23 2024

منو

نمرات امتحانات گروه آموزشی اصول فقه

 

سال و نيمسال : 1395-1 كد درس و گروه : 1021417-1752 نام درس : اصول فقه(1)
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 13 تاريخ تهيه : 12/11/95

رديف شماره طلبه كتبي نهايي وضعيت
1 9212206541 20.00 20.00
2 9212206552 -- 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
3 9212206538 20.00 20.00
4 9212206530 15.00 15.00
5 9212206544 -- 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
6 9212206531 20.00 20.00
7 9112206883 17.50 17.50
8 9212206529 14.50 14.50
9 8912201780 0.00 0.00
10 9212206532 0.00 0.00
11 9112206867 20.00 20.00
12 9212206533 17.50 17.50
13 9212206345 20.00 20.00 مهمان

سال و نيمسال : 1395-1 كد درس و گروه : 1021422-1751 نام درس : اصول فقه(2)
تعداد واحد : 4.00 تعداد طلبه : 11 تاريخ تهيه : 10/11/95

رديف شماره طلبه مياني كتبي نهايي وضعيت
1 9212206509 18.00 16.00 16.40
2 9112208854 18.00 16.00 16.40
3 9012202329 18.00 13.00 14.00
4 9212206467 20.00 19.50 19.60
5 9112206901 18.00 12.00 13.20
6 9112206902 0.00 0.00 0.00
7 9012202227 0.00 0.00 0.00
8 9112206903 -- -- 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
9 9112206861 20.00 15.50 16.40
10 8912201751 0.00 17.50 14.00
11 9212206507 0.00 10.50 8.40

 

سال و نيمسال : 1395-1 كد درس و گروه : 1021424-1751 نام درس : اصول فقه(4)
تعداد واحد : 4.00 تعداد طلبه : 9 تاريخ تهيه : 10/11/95

رديف شماره طلبه مياني كتبي نهايي وضعيت
1 9112206864 0.00 0.00 0.00
2 9012202337 16.00 0.00 3.20
3 9112204478 20.00 12.00 13.60
4 9212200206 20.00 17.00 17.60
5 9012202225 20.00 19.50 19.60
6 9112206782 19.00 16.00 16.60
7 9012202237 17.00 0.00 3.40
8 9012202242 17.00 15.00 15.40
9 9112206897 18.00 10.00 11.60

 

سال و نيمسال : 1395-1 كد درس و گروه : 1021424-1752 نام درس : اصول فقه(4)
تعداد واحد : 4.00 تعداد طلبه : 8 تاريخ تهيه : 10/11/95

رديف شماره طلبه مياني كتبي نهايي وضعيت
1 9112206876 20.00 19.00 19.20
2 9112206882 20.00 18.50 18.80
3 9112206521 20.00 20.00 20.00
4 9012202230 0.00 0.00 0.00
5 9112206875 17.00 18.00 17.80
6 9112206874 20.00 20.00 20.00
7 9112206865 20.00 19.00 19.20
8 9112206869 20.00 18.00 18.40

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد