امروز شنبه, 05 اسفند 1402 - Fri 02 23 2024

منو

نمرات امتحانات گروه آموزشی فقه

 

سال و نيمسال : 1395-1 كد درس و گروه : 1021344-1751 نام درس : احكام عمومي(1)
تعداد واحد : 4.00 تعداد طلبه : 10 تاريخ تهيه : 12/11/95

رديف شماره طلبه مياني كتبي نهايي وضعيت
1 9512204023 20.00 20.00 20.00
2 9512204028 19.00 18.00 18.20
3 9512204027 18.50 18.00 18.10
4 9512211024 16.00 18.50 18.00
5 9512204025 20.00 19.50 19.60
6 9512204031 -- -- 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
7 9512204026 15.50 13.50 13.90
8 9512204022 19.00 17.50 17.80
9 9512204021 14.50 17.50 16.90
10 9512204024 -- -- 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي

سال و نيمسال : 1395-1 كد درس و گروه : 1021305-1751 نام درس : فقه غير استدلالي‌
تعداد واحد : 4.00 تعداد طلبه : 12 تاريخ تهيه : 12/11/95

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي نهايي وضعيت
1 9112207933 15.00 2.00 15.00 16.60 مهمان
2 9212206183 19.50 4.00 10.50 15.50 مهمان
3 9112206864 0.00 0.00 0.00 0.00
4 9212205928 18.00 3.00 15.00 18.00
5 9212206525 19.00 3.00 14.00 17.40
6 9312208048 18.00 3.00 14.75 17.80
7 9012202337 15.50 0.00 13.50 13.90
8 9312208033 16.00 3.00 14.00 16.80
9 9312208294 20.00 4.00 15.75 19.80
10 9112206899 17.50 4.00 16.00 19.50
11 9012202242 9.00 0.00 0.00 1.80 حذف به علت غيبت كلاسي
12 9312208036 20.00 4.00 14.50 18.80

سال و نيمسال : 1395-1 كد درس و گروه : 1021305-1752 نام درس : فقه غير استدلالي‌
تعداد واحد : 4.00 تعداد طلبه : 10 تاريخ تهيه : 12/11/95

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي نهايي وضعيت
1 9112206876 20.00 4.00 15.00 19.20
2 9212205964 17.00 3.00 12.75 16.00 مهمان
3 9112206882 19.00 4.00 14.50 18.60
4 9112206883 10.75 0.00 16.00 14.95
5 9112206521 19.00 4.00 14.50 18.60
6 9112206861 19.50 4.00 15.00 19.10
7 9112206875 20.00 4.00 14.50 18.80
8 9112206874 20.00 4.00 15.75 19.80
9 9112206865 20.00 4.00 15.50 19.60
10 9112206869 20.00 4.00 16.00 20.00

سال و نيمسال : 1395-1 كد درس و گروه : 1021347-1751 نام درس : احكام عمومي(3)
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 15 تاريخ تهيه : 09/11/95

رديف شماره طلبه كتبي نهايي وضعيت
1 9412207488 غ‌م 0.00
2 9412207459 16.50 16.50
3 9412202178 17.50 17.50 مهمان
4 9312208027 غ‌م 0.00
5 9412207486 14.50 14.50
6 9312208083 -- 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
7 9412207450 -- 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
8 9412207497 20.00 20.00
9 9412207477 20.00 20.00
10 9412207482 15.00 15.00
11 9512212220 20.00 20.00
12 9412207494 20.00 20.00
13 9412207499 20.00 20.00
14 9312208045 18.00 18.00
15 9412207476 20.00 20.00

 

سال و نيمسال : 1395-1 كد درس و گروه : 1021347-1752 نام درس : احكام عمومي(3)
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 14 تاريخ تهيه : 09/11/95

رديف شماره طلبه كتبي نهايي وضعيت
1 9412207469 18.50 18.50
2 9412207472 19.50 19.50
3 9412207452 18.50 18.50
4 9412207489 غ‌م 0.00
5 9412207470 19.00 19.00
6 9412207455 20.00 20.00
7 9412207457 20.00 20.00
8 9412207481 18.50 18.50
9 9412207460 0.00 0.00
10 9412207453 20.00 20.00
11 9412207480 0.00 0.00
12 9412207466 -- 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
13 9412207465 20.00 20.00
14 9412207462 20.00 20.00

سال و نيمسال : 1395-1 كد درس و گروه : 1021321-1751 نام درس : فقه استدلالي‌(1)
تعداد واحد : 4.00 تعداد طلبه : 8 تاريخ تهيه : 10/11/95

رديف شماره طلبه مياني كتبي نهايي وضعيت
1 9212206509 19.50 16.00 16.70
2 9112208854 19.00 17.75 18.00
3 9012202329 19.00 16.25 16.80
4 9212206467 20.00 19.50 19.60
5 9012202227 0.00 غ‌م 0.00
6 9112206903 -- -- 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
7 9012202239 14.00 0.00 2.80
8 9212206507 19.00 14.00 15.00

سال و نيمسال : 1395-1 كد درس و گروه : 1021323-1751 نام درس : فقه‌استدلالي‌(3)
تعداد واحد : 4.00 تعداد طلبه : 9 تاريخ تهيه : 12/11/95

رديف شماره طلبه مياني كتبي نهايي وضعيت
1 9112206900 18.00 17.50 17.60
2 9012202337 -- -- 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
3 9112206901 16.00 13.50 14.00
4 9112206902 -- -- 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
5 9112204478 17.00 13.00 13.80
6 9212200206 17.00 14.00 14.60
7 9112206782 17.00 17.50 17.40
8 9112206897 15.00 7.50 9.00
9 8912201768 -- -- 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي

سال و نيمسال : 1395-1 كد درس و گروه : 1021323-1752 نام درس : فقه‌استدلالي‌(3)
تعداد واحد : 4.00 تعداد طلبه : 10 تاريخ تهيه : 12/11/95

رديف شماره طلبه مياني كتبي نهايي وضعيت
1 9012202199 17.00 13.50 14.20
2 9012202204 19.00 19.50 19.40
3 9012202205 20.00 19.50 19.60
4 9012202220 20.00 19.00 19.20
5 9012202230 18.00 18.00 18.00
6 9012202231 18.50 17.00 17.30
7 9012202233 18.00 18.50 18.40
8 9012202237 18.00 15.00 15.60
9 9012202243 20.00 18.00 18.40
10 9012202247 17.00 15.75 16.00

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد