امروز جمعه, 04 اسفند 1402 - Fri 02 23 2024

منو

نمرات امتحانات گروه آموزشی قرآن کریم

سال و نيمسال : 1395-1 كد درس و گروه : 1021238-1751 نام درس : علوم قرآن‌
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 17 تاريخ تهيه : 09/11/95

رديف شماره طلبه تحقيق يا عملي كتبي نهايي وضعيت
1 9412207488 0.00 0.00 0.00
2 9312208022 -- -- 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
3 9512204023 -- -- 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
4 9412207459 3.50 12.50 16.00
5 9412202178 3.00 14.00 17.00 مهمان
6 9312208027 -- -- 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
7 9412207486 2.50 16.00 18.50
8 9312208083 -- -- 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
9 9412207450 -- -- 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
10 9412207497 4.00 16.00 20.00
11 9412207477 3.00 16.00 19.00
12 9412207482 4.00 14.50 18.50
13 9512212220 3.50 14.50 18.00
14 9412207494 4.00 15.75 19.75
15 9412207499 3.00 15.50 18.50
16 9312208045 3.50 9.75 13.25
17 9412207476 4.00 15.75 19.75

 

سال و نيمسال : 1395-1 كد درس و گروه : 1021238-1752 نام درس : علوم قرآن‌
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 13 تاريخ تهيه : 09/11/95

رديف شماره طلبه تحقيق يا عملي كتبي نهايي وضعيت
1 9412207469 4.00 13.00 17.00
2 9412207472 4.00 16.00 20.00
3 9412207452 3.50 16.00 19.50
4 9412207489 0.00 0.00 0.00
5 9412207470 3.50 14.75 18.25
6 9412207455 4.00 15.75 19.75
7 9412207481 3.50 12.75 16.25
8 9412207460 3.50 0.00 3.50
9 9412207453 4.00 16.00 20.00
10 9412207480 3.25 0.00 3.25
11 9412207466 -- -- 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
12 9412207465 4.00 15.75 19.75
13 9412207462 4.00 16.00 20.00

سال و نيمسال : 1395-1 كد درس و گروه : 1021253-1751 نام درس : روان خواني
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 10 تاريخ تهيه : 03/11/95

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي نهايي وضعيت
1 9512204023 -- 13.75 4.25 18.00
2 9512204028 -- 15.00 5.00 20.00
3 9512204027 -- 14.75 4.25 19.00
4 9512211024 -- 15.00 4.00 19.00
5 9512204025 -- 15.00 5.00 20.00
6 9512204031 -- 0.00 0.00 0.00
7 9512204026 -- 14.50 3.50 18.00
8 9512204022 -- -- -- 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
9 9512212219 -- 13.00 4.00 17.00
10 9512204021 -- 13.75 3.50 17.25

سال و نيمسال : 1395-1 كد درس و گروه : 1021251-1751 نام درس : تفسير ترتيبي(3)
تعداد واحد : 3.00 تعداد طلبه : 4 تاريخ تهيه : 03/11/95

رديف شماره طلبه مياني كتبي نهايي وضعيت
1 9112206900 14.00 16.00 15.60
2 9112206901 15.50 12.00 12.70
3 9112206782 18.00 17.50 17.60
4 9112206897 17.50 12.50 13.50

سال و نيمسال : 1395-1 كد درس و گروه : 1021252-1752 نام درس : تفسير ترتيبي(4)
تعداد واحد : 3.00 تعداد طلبه : 4 تاريخ تهيه : 03/11/95

رديف شماره طلبه مياني كتبي نهايي وضعيت
1 9012202199 19.00 18.50 18.60
2 9012202205 18.75 20.00 19.75
3 9012202231 15.00 0.00 3.00
4 9012202243 17.00 19.50 19.00

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد