امروز شنبه, 05 اسفند 1402 - Fri 02 23 2024

منو

نمرات امتحانات گروه آموزشی عقاید و کلام

 

سال و نيمسال : 1395-1 كد درس و گروه : 1021603-1751 نام درس : عقايد استدلالي (3)
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 1 تاريخ تهيه : 10/11/95

رديف شماره طلبه كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 8912201751 17.00 -- 17.00

 

سال و نيمسال : 1395-1 كد درس و گروه : 1021628-1751 نام درس : عقايد استدلالي(3)
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 1 تاريخ تهيه : 10/11/95

رديف شماره طلبه كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9112207933 14.00 -- 14.00 مهمان

 

 

سال و نيمسال : 1395-1 كد درس و گروه : 1021628-1752 نام درس : عقايد استدلالي(3)
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 1 تاريخ تهيه : 10/11/95

رديف شماره طلبه كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9112206870 10.00 -- 10.00

 

 

سال و نيمسال : 1395-1 كد درس و گروه : 1021634-1751 نام درس : عقايد استدلالي(3)
تعداد واحد : 3.00 تعداد طلبه : 4 تاريخ تهيه : 10/11/95

رديف شماره طلبه مياني كتبي نهايي وضعيت
1 9312208048 15.00 10.00 11.00
2 9312208033 18.00 18.00 18.00
3 9312208294 20.00 18.00 18.40
4 9312208036 20.00 20.00 20.00

 

سال و نيمسال : 1395-1 كد درس و گروه : 1021605-1751 نام درس : آشنايي‌بافرق‌ومذاهب‌اسلامي‌
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 18 تاريخ تهيه : 03/11/95

رديف شماره طلبه كتبي نهايي وضعيت
1 9112206900 19.00 19.00
2 9212205928 14.50 14.50
3 9212206509 17.00 17.00
4 9512212218 0.00 0.00
5 9112208854 19.00 19.00
6 9012202329 19.00 19.00
7 9212206467 20.00 20.00
8 9112206901 17.00 17.00
9 9112206902 19.00 19.00
10 8812201974 0.00 0.00
11 9112204478 15.00 15.00
12 9312208553 15.00 15.00 مهمان
13 9012202227 غ‌م 0.00
14 9112206903 0.00 0.00
15 9112206899 20.00 20.00
16 9012202239 14.00 14.00
17 9212206507 11.50 11.50
18 9112206897 11.00 11.00

سال و نيمسال : 1395-1 كد درس و گروه : 1021605-1752 نام درس : آشنايي‌بافرق‌ومذاهب‌اسلامي‌
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 12 تاريخ تهيه : 03/11/95

رديف شماره طلبه كتبي نهايي وضعيت
1 9012202199 19.00 19.00
2 9012202204 20.00 20.00
3 9012202205 20.00 20.00
4 9212206548 0.00 0.00
5 9012202220 20.00 20.00
6 9012202230 20.00 20.00
7 9012202231 18.00 18.00
8 9012202233 17.50 17.50
9 9012202237 12.50 12.50
10 9012202243 20.00 20.00
11 9212211054 0.00 0.00
12 9012202247 17.50 17.50

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد