امروز جمعه, 04 اسفند 1402 - Fri 02 23 2024

منو

نمرات امتحانات گروه آموزشی روشها و مهارتها

 
سال و نيمسال : 1395-2 كد درس و گروه : 1022236-1751 نام درس : تحقيق(1)
تعداد واحد : 1.00 تعداد طلبه : 10 تاريخ تهيه : 19/04/96
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران

رديف شماره طلبه تحقیق نهايي وضعيت
1 9212206548 16.50 16.50
2 9312208022 0.00 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
3 9112206883 0.00 0.00
4 9412212201 0.00 0.00
5 9212200206 16.50 16.50
6 9112206782 18.50 18.50
7 9412207497 19.50 19.50
8 9412207482 17.00 17.00
9 9512212219 17.00 17.00
10 9412207476 17.50 17.50

 

 
سال و نيمسال : 1395-2 كد درس و گروه : 1022206-1751 نام درس : روش تدريس‌
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 9 تاريخ تهيه : 19/04/96
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران

 

رديف شماره طلبه کتبی فعالیت نهايي وضعيت
1 9312208022 0.00 0.00 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
2 9212206525 8.00 10.00 18.00
3 9322200834 9.00 10.00 19.00 مهمان
4 9412207486 0.00 0.00 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
5 9412207497 10.00 10.00 20.00
6 9412207477 0.00 0.00 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
7 9412207482 7.50 10.00 17.50
8 9412207499 7.50 10.00 17.50
9 9412207476 10.00 10.00 20.00

 

 
سال و نيمسال : 1395-2 كد درس و گروه : 1022206-1752 نام درس : روش تدريس‌
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 11 تاريخ تهيه : 19/04/96
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران

 

رديف شماره طلبه کتبی فعالیت نهايي وضعيت
1 9412207469 8.50 9.50 18.00
2 9412207472 10.00 10.00 20.00
3 9412207452 9.50 10.00 19.50
4 9412207459 5.25 10.00 15.25
5 9412207470 9.50 10.00 19.50
6 9412207455 9.25 10.00 19.25
7 9412207481 5.25 10.00 15.25
8 9412207460 0.00 0.00 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
9 9412207453 10.00 9.00 19.00
10 9412207465 6.25 10.00 16.25
11 9412207462 8.00 10.00 18.00

 

 
سال و نيمسال : 1395-2 كد درس و گروه : 1022239-1751 نام درس : روش سخنراني(2)
تعداد واحد : 1.00 تعداد طلبه : 10 تاريخ تهيه : 19/04/96
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران

رديف شماره طلبه فعالیت نهايي وضعيت
1 9312208022 0.00 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
2 9312208051 19.25 19.25
3 9212206525 19.25 19.25
4 9312208048 17.00 17.00
5 9312208033 19.00 19.00
6 9312208553 16.50 16.50 مهمان
7 9312208294 0.00 0.00
8 9112206899 19.50 19.50
9 9312208036 20.00 20.00
10 9312208079 19.50 19.50

 

 
سال و نيمسال : 1395-2 كد درس و گروه : 1022239-1752 نام درس : روش سخنراني(2)
تعداد واحد : 1.00 تعداد طلبه : 20 تاريخ تهيه : 19/04/96
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران

رديف شماره طلبه فعالیت نهايي وضعيت
1 9012202199 18.00 18.00
2 9012202204 19.50 19.50
3 9012202205 20.00 20.00
4 9412207472 20.00 20.00
5 9212206541 19.50 19.50
6 9212206538 20.00 20.00
7 9212206530 0.00 0.00
8 9012202220 19.75 19.75
9 9412207455 19.00 19.00
10 9012202230 19.00 19.00
11 9412207457 19.75 19.75
12 9012202231 20.00 20.00
13 9012202233 19.75 19.75
14 9112206871 19.25 19.25
15 9012202237 19.75 19.75
16 9412207453 19.75 19.75
17 9212206533 19.75 19.75
18 9012202243 20.00 20.00
19 9012202247 19.75 19.75
20 9412207462 20.00 20.00

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد