امروز جمعه, 04 اسفند 1402 - Fri 02 23 2024

منو

نمرات امتحانات گروه آموزشی حقوق و سیاست

 
سال و نيمسال : 1395-2 كد درس و گروه : 1022313-1751 نام درس : زن در اسلام(2)
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 5 تاريخ تهيه : 12/04/96
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران

 

رديف شماره طلبه کتبی نهايي وضعيت
1 9012202082 19.00 19.00
2 9012202337 18.00 18.00
3 9112206902 20.00 20.00
4 9112206895 0.00 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
5 9212200181 19.00 19.00 مهمان

 

 
سال و نيمسال : 1395-2 كد درس و گروه : 1022313-1752 نام درس : زن در اسلام(2)
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 10 تاريخ تهيه : 12/04/96
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران

رديف شماره طلبه کتبی نهايي وضعيت
1 9012202199 20.00 20.00
2 9012202204 20.00 20.00
3 9012202205 20.00 20.00
4 9012202220 19.00 19.00
5 9012202230 20.00 20.00
6 9012202231 19.00 19.00
7 9012202233 18.50 18.50
8 9012202237 18.00 18.00
9 9012202243 20.00 20.00
10 9012202247 17.00 17.00

 

 
سال و نيمسال : 1395-2 كد درس و گروه : 1022305-1752 نام درس : وصيت نامه امام (ره‌)
تعداد واحد : 1.00 تعداد طلبه : 9 تاريخ تهيه : 19/04/96
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران

 

رديف شماره طلبه کتبی فعالیت نهايي وضعيت
1 9412207469 16.00 4.00 20.00
2 9412207472 16.00 4.00 20.00
3 9412207459 16.00 0.00 16.00
4 9412207470 16.00 4.00 20.00
5 9412207455 16.00 4.00 20.00
6 9412207481 16.00 4.00 20.00
7 9412207453 16.00 4.00 20.00
8 9412207465 16.00 4.00 20.00
9 9412207462 16.00 4.00 20.00

 

 
سال و نيمسال : 1395-2 كد درس و گروه : 1022304-1751 نام درس : نظام سياسي اسلام‌
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 18 تاريخ تهيه : 19/04/96
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران

 

رديف شماره طلبه کتبی نهايي وضعيت
1 9112206864 0.00 0.00
2 9112206900 20.00 20.00
3 9312208022 0.00 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
4 9312208051 غيبت موجه 0.00
5 9312208048 14.00 14.00
6 9112206901 12.00 12.00
7 9112206902 17.00 17.00
8 9312208033 16.00 16.00
9 9112204478 19.50 19.50
10 9312208553 12.50 12.50 مهمان
11 9112206903 غيبت موجه 0.00
12 9312208294 18.00 18.00
13 9112206782 18.00 18.00
14 9012202239 غيبت موجه 0.00
15 9312208036 20.00 20.00
16 9112206897 18.00 18.00
17 9212206513 0.00 0.00
18 9312208079 17.00 17.00

 

 
سال و نيمسال : 1395-2 كد درس و گروه : 1022304-1752 نام درس : نظام سياسي اسلام‌
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 10 تاريخ تهيه : 19/04/96
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران

 

رديف شماره طلبه کتبی نهايي وضعيت
1 9112206876 20.00 20.00
2 9112206882 20.00 20.00
3 9112206521 20.00 20.00
4 9112206861 20.00 20.00
5 9112206875 20.00 20.00
6 9112206874 20.00 20.00
7 9112206865 20.00 20.00
8 9112206871 20.00 20.00
9 9112206867 20.00 20.00
10 9112206869 20.00 20.00

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد