امروز یکشنبه, 01 خرداد 1401 - Sun 05 22 2022

منو

نمرات امتحانات گروه آموزشي اخلاق و تربيت اسلامي

 

 
سال و نيمسال : 1395-2 كد درس و گروه : 1021902-1751 نام درس : اخلاق اسلامي (2)
تعداد واحد : 1.00 تعداد طلبه : 8 تاريخ تهيه : 12/04/96
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران
رديف شماره طلبه کتبی نهايي وضعيت
1 9512204023 19.00 19.00  
2 9512204028 19.00 19.00  
3 9512204027 19.00 19.00  
4 9512211024 20.00 20.00  
5 9512204025 17.00 17.00  
6 9512204026 0.00 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
7 9512204022 20.00 20.00  
8 9512204021 17.00 17.00  

 

سال و نيمسال : 1395-2 كد درس و گروه : 1021908-1751 نام درس : اخلاق اسلامي (8)
تعداد واحد : 1.00 تعداد طلبه : 15 تاريخ تهيه : 12/04/96
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    
رديف شماره طلبه کتبی نهايي وضعيت
1 8912201741 0.00 0.00  
2 9112206864 0.00 0.00  
3 9112206900 20.00 20.00  
4 9212205928 0.00 0.00  
5 9212206509 19.50 19.50  
6 9112208854 0.00 0.00  
7 9012202329 19.00 19.00  
8 9112206902 20.00 20.00  
9 9112204478 18.00 18.00  
10 9112206903 0.00 0.00  
11 9012202937 0.00 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
12 9112202276 19.75 19.75 مهمان
13 9112206782 20.00 20.00  
14 9212206507 0.00 0.00  
15 9212206513 0.00 0.00  

 

سال و نيمسال : 1395-2 كد درس و گروه : 1021908-1752 نام درس : اخلاق اسلامي (8)
تعداد واحد : 1.00 تعداد طلبه : 13 تاريخ تهيه : 12/04/96
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    
رديف شماره طلبه کتبی نهايي وضعيت
1 9212206548 19.50 19.50  
2 9112206876 20.00 20.00  
3 9112206882 20.00 20.00  
4 9112206521 20.00 20.00  
5 9412207457 19.00 19.00  
6 9112206861 20.00 20.00  
7 9112206875 19.50 19.50  
8 9112206874 20.00 20.00  
9 9112206865 19.50 19.50  
10 9112206871 17.75 17.75  
11 9112206867 17.00 17.00  
12 9212211054 0.00 0.00  
13 9112206869 20.00 20.00  

 

سال و نيمسال : 1395-2 كد درس و گروه : 1021904-1751 نام درس : اخلاق اسلامي (4)
تعداد واحد : 1.00 تعداد طلبه : 6 تاريخ تهيه : 20/03/96
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران

رديف شماره طلبه کتبی نهايي وضعيت
1 9212211669 0.00 0.00 مهمان
2 9412207497 20.00 20.00
3 9412207477 19.50 19.50
4 9412207482 19.50 19.50
5 9412207499 19.50 19.50
6 9412207476 19.50 19.50

 

سال و نيمسال : 1395-2 كد درس و گروه : 1021904-1752 نام درس : اخلاق اسلامي (4)
تعداد واحد : 1.00 تعداد طلبه : 11 تاريخ تهيه : 20/03/96
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران

رديف شماره طلبه کتبی نهايي وضعيت
1 9412207469 20.00 20.00
2 9412207472 20.00 20.00
3 9412207452 20.00 20.00
4 9412207459 20.00 20.00
5 9412207470 20.00 20.00
6 9412207455 20.00 20.00
7 9412207481 19.50 19.50
8 9412207460 0.00 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
9 9412207453 20.00 20.00
10 9412207465 20.00 20.00
11 9412207462 20.00 20.00

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد