امروز سه شنبه, 02 مرداد 1403 - Tue 07 23 2024

منو
فیلتر

نمرات امتحانات مجدد گروه آموزشی روشها و مهارتها

سال و نيمسال : 1393-3 كد درس و گروه : 1022206-1751 نام درس : روش تدريس‌
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 2 تاريخ تهيه : 28/06/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9312208022 -- 0.00 غ‌م -- 0.00  
2 9212206526 -- 10.00 9.75 -- 19.75  
سال و نيمسال : 1393-3 كد درس و گروه : 1022235-1751 نام درس : روش تحقيق
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 2 تاريخ تهيه : 28/06/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9112208854 -- -- -- -- 0.00  
2 9112206880 -- -- -- -- 0.00  
سال و نيمسال : 1393-3 كد درس و گروه : 1022235-1752 نام درس : روش تحقيق
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 2 تاريخ تهيه : 28/06/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9212206531 -- -- -- -- 0.00  
2 9012202231 -- -- -- -- 0.00  
سال و نيمسال : 1393-3 كد درس و گروه : 1022236-1751 نام درس : تحقيق(1)
تعداد واحد : 1.00 تعداد طلبه : 1 تاريخ تهيه : 28/06/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 85234418 -- -- -- -- 0.00  
سال و نيمسال : 1393-3 كد درس و گروه : 1022237-1751 نام درس : تحقيق(2)
تعداد واحد : 1.00 تعداد طلبه : 1 تاريخ تهيه : 28/06/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 85234418 -- -- -- -- 0.00  
سال و نيمسال : 1393-3 كد درس و گروه : 1022238-1751 نام درس : روش سخنراني(1)
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 1 تاريخ تهيه : 28/06/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9012202202 -- -- -- -- 0.00  
سال و نيمسال : 1393-3 كد درس و گروه : 1021513-1751 نام درس : آشنايي با نهج البلاغه
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 6 تاريخ تهيه : 28/06/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9012202203 -- -- غ‌م -- 0.00  
2 9012202208 -- -- 20.00 -- 20.00  
3 8912201743 -- -- 17.50 -- 17.50  
4 9012202227 -- -- غ‌م -- 0.00  
5 9012202239 -- -- غ‌م -- 0.00  
6 8812203326 -- -- 16.00 -- 16.00  
سال و نيمسال : 1393-3 كد درس و گروه : 1021513-1752 نام درس : آشنايي با نهج البلاغه
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 2 تاريخ تهيه : 28/06/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9012202204 -- -- 20.00 -- 20.00  
2 8912201768 -- -- 16.50 -- 16.50  
سال و نيمسال : 1393-3 كد درس و گروه : 1021513-1758 نام درس : آشنايي با نهج البلاغه
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 1 تاريخ تهيه : 28/06/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 8912201763 -- -- -- -- 0.00  
سال و نيمسال : 1393-3 كد درس و گروه : 1021603-1751 نام درس : عقايد استدلالي (3)
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 1 تاريخ تهيه : 28/06/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 891420107 -- -- 18.00 -- 18.00  
سال و نيمسال : 1393-3 كد درس و گروه : 1021604-1751 نام درس : مسايل جديد كلامي‌
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 2 تاريخ تهيه : 28/06/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 891420054 -- -- غ‌م -- 0.00 مهمان امتحاني
2 8912201768 -- -- 19.00 -- 19.00  
سال و نيمسال : 1393-3 كد درس و گروه : 1021605-1751 نام درس : آشنايي‌بافرق‌ومذاهب‌اسلامي‌
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 1 تاريخ تهيه : 28/06/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9212200206 -- -- -- -- 0.00  
سال و نيمسال : 1393-3 كد درس و گروه : 1021617-1751 نام درس : اديان‌
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 1 تاريخ تهيه : 28/06/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 84232434 -- -- -- -- 0.00  
سال و نيمسال : 1393-3 كد درس و گروه : 1021627-1751 نام درس : عقايد استدلالي(2)
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 2 تاريخ تهيه : 28/06/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9112206904 -- -- 14.50 -- 14.50  
2 9112206901 -- -- 12.00 -- 12.00  
سال و نيمسال : 1393-3 كد درس و گروه : 1021628-1751 نام درس : عقايد استدلالي(3)
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 2 تاريخ تهيه : 28/06/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9112206904 -- -- -- -- 0.00  
2 9112206901 -- -- -- -- 0.00  
سال و نيمسال : 1393-3 كد درس و گروه : 1021628-1752 نام درس : عقايد استدلالي(3)
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 1 تاريخ تهيه : 28/06/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9112206883 -- -- 15.00 -- 15.00  
سال و نيمسال : 1393-3 كد درس و گروه : 1021633-1751 نام درس : عقايد استدلالي(2)
تعداد واحد : 4.00 تعداد طلبه : 1 تاريخ تهيه : 28/06/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9212206526 غ‌م -- 19.50 -- 19.50  
سال و نيمسال : 1393-3 كد درس و گروه : 1021633-1752 نام درس : عقايد استدلالي(2)
تعداد واحد : 4.00 تعداد طلبه : 1 تاريخ تهيه : 28/06/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

1392 © تمام حقوق این سایت متعلق به مدرسه علمیه حضرت زینب کبری سلام الله علیها می باشد.

تنظیمات رنگ قالب

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9212206552 غ‌م -- -- -- 0.00