امروز یکشنبه, 05 خرداد 1398 - Sun 05 26 2019

منو
فیلتر

نمرات امتحانات گروه آموزشی اصول فقه

 

سال و نيمسال : 1395-1 كد درس و گروه : 1021417-1752 نام درس : اصول فقه(1)
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 13 تاريخ تهيه : 12/11/95

رديف شماره طلبه كتبي نهايي وضعيت
1 9212206541 20.00 20.00
2 9212206552 -- 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
3 9212206538 20.00 20.00
4 9212206530 15.00 15.00
5 9212206544 -- 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
6 9212206531 20.00 20.00
7 9112206883 17.50 17.50
8 9212206529 14.50 14.50
9 8912201780 0.00 0.00
10 9212206532 0.00 0.00
11 9112206867 20.00 20.00
12 9212206533 17.50 17.50
13 9212206345 20.00 20.00 مهمان

سال و نيمسال : 1395-1 كد درس و گروه : 1021422-1751 نام درس : اصول فقه(2)
تعداد واحد : 4.00 تعداد طلبه : 11 تاريخ تهيه : 10/11/95

رديف شماره طلبه مياني كتبي نهايي وضعيت
1 9212206509 18.00 16.00 16.40
2 9112208854 18.00 16.00 16.40
3 9012202329 18.00 13.00 14.00
4 9212206467 20.00 19.50 19.60
5 9112206901 18.00 12.00 13.20
6 9112206902 0.00 0.00 0.00
7 9012202227 0.00 0.00 0.00
8 9112206903 -- -- 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
9 9112206861 20.00 15.50 16.40
10 8912201751 0.00 17.50 14.00
11 9212206507 0.00 10.50 8.40

 

سال و نيمسال : 1395-1 كد درس و گروه : 1021424-1751 نام درس : اصول فقه(4)
تعداد واحد : 4.00 تعداد طلبه : 9 تاريخ تهيه : 10/11/95

رديف شماره طلبه مياني كتبي نهايي وضعيت
1 9112206864 0.00 0.00 0.00
2 9012202337 16.00 0.00 3.20
3 9112204478 20.00 12.00 13.60
4 9212200206 20.00 17.00 17.60
5 9012202225 20.00 19.50 19.60
6 9112206782 19.00 16.00 16.60
7 9012202237 17.00 0.00 3.40
8 9012202242 17.00 15.00 15.40
9 9112206897 18.00 10.00 11.60

 

سال و نيمسال : 1395-1 كد درس و گروه : 1021424-1752 نام درس : اصول فقه(4)
تعداد واحد : 4.00 تعداد طلبه : 8 تاريخ تهيه : 10/11/95

رديف شماره طلبه مياني كتبي نهايي وضعيت
1 9112206876 20.00 19.00 19.20
2 9112206882 20.00 18.50 18.80
3 9112206521 20.00 20.00 20.00
4 9012202230 0.00 0.00 0.00
5 9112206875 17.00 18.00 17.80
6 9112206874 20.00 20.00 20.00
7 9112206865 20.00 19.00 19.20
8 9112206869 20.00 18.00 18.40
سال و نيمسال : 1395-1 كد درس و گروه : 1021344-1751 نام درس : احكام عمومي(1)
تعداد واحد : 4.00 تعداد طلبه : 10 تاريخ تهيه : 12/11/95

رديف شماره طلبه مياني كتبي نهايي وضعيت
1 9512204023 20.00 20.00 20.00
2 9512204028 19.00 18.00 18.20
3 9512204027 18.50 18.00 18.10
4 9512211024 16.00 18.50 18.00
5 9512204025 20.00 19.50 19.60
6 9512204031 -- -- 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
7 9512204026 15.50 13.50 13.90
8 9512204022 19.00 17.50 17.80
9 9512204021 14.50 17.50 16.90
10 9512204024 -- -- 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي

سال و نيمسال : 1395-1 كد درس و گروه : 1021305-1751 نام درس : فقه غير استدلالي‌
تعداد واحد : 4.00 تعداد طلبه : 12 تاريخ تهيه : 12/11/95

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي نهايي وضعيت
1 9112207933 15.00 2.00 15.00 16.60 مهمان
2 9212206183 19.50 4.00 10.50 15.50 مهمان
3 9112206864 0.00 0.00 0.00 0.00
4 9212205928 18.00 3.00 15.00 18.00
5 9212206525 19.00 3.00 14.00 17.40
6 9312208048 18.00 3.00 14.75 17.80
7 9012202337 15.50 0.00 13.50 13.90
8 9312208033 16.00 3.00 14.00 16.80
9 9312208294 20.00 4.00 15.75 19.80
10 9112206899 17.50 4.00 16.00 19.50
11 9012202242 9.00 0.00 0.00 1.80 حذف به علت غيبت كلاسي
12 9312208036 20.00 4.00 14.50 18.80

سال و نيمسال : 1395-1 كد درس و گروه : 1021305-1752 نام درس : فقه غير استدلالي‌
تعداد واحد : 4.00 تعداد طلبه : 10 تاريخ تهيه : 12/11/95

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي نهايي وضعيت
1 9112206876 20.00 4.00 15.00 19.20
2 9212205964 17.00 3.00 12.75 16.00 مهمان
3 9112206882 19.00 4.00 14.50 18.60
4 9112206883 10.75 0.00 16.00 14.95
5 9112206521 19.00 4.00 14.50 18.60
6 9112206861 19.50 4.00 15.00 19.10
7 9112206875 20.00 4.00 14.50 18.80
8 9112206874 20.00 4.00 15.75 19.80
9 9112206865 20.00 4.00 15.50 19.60
10 9112206869 20.00 4.00 16.00 20.00

سال و نيمسال : 1395-1 كد درس و گروه : 1021347-1751 نام درس : احكام عمومي(3)
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 15 تاريخ تهيه : 09/11/95

رديف شماره طلبه كتبي نهايي وضعيت
1 9412207488 غ‌م 0.00
2 9412207459 16.50 16.50
3 9412202178 17.50 17.50 مهمان
4 9312208027 غ‌م 0.00
5 9412207486 14.50 14.50
6 9312208083 -- 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
7 9412207450 -- 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
8 9412207497 20.00 20.00
9 9412207477 20.00 20.00
10 9412207482 15.00 15.00
11 9512212220 20.00 20.00
12 9412207494 20.00 20.00
13 9412207499 20.00 20.00
14 9312208045 18.00 18.00
15 9412207476 20.00 20.00

 

سال و نيمسال : 1395-1 كد درس و گروه : 1021347-1752 نام درس : احكام عمومي(3)
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 14 تاريخ تهيه : 09/11/95

رديف شماره طلبه كتبي نهايي وضعيت
1 9412207469 18.50 18.50
2 9412207472 19.50 19.50
3 9412207452 18.50 18.50
4 9412207489 غ‌م 0.00
5 9412207470 19.00 19.00
6 9412207455 20.00 20.00
7 9412207457 20.00 20.00
8 9412207481 18.50 18.50
9 9412207460 0.00 0.00
10 9412207453 20.00 20.00
11 9412207480 0.00 0.00
12 9412207466 -- 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
13 9412207465 20.00 20.00
14 9412207462 20.00 20.00

سال و نيمسال : 1395-1 كد درس و گروه : 1021321-1751 نام درس : فقه استدلالي‌(1)
تعداد واحد : 4.00 تعداد طلبه : 8 تاريخ تهيه : 10/11/95

رديف شماره طلبه مياني كتبي نهايي وضعيت
1 9212206509 19.50 16.00 16.70
2 9112208854 19.00 17.75 18.00
3 9012202329 19.00 16.25 16.80
4 9212206467 20.00 19.50 19.60
5 9012202227 0.00 غ‌م 0.00
6 9112206903 -- -- 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
7 9012202239 14.00 0.00 2.80
8 9212206507 19.00 14.00 15.00

سال و نيمسال : 1395-1 كد درس و گروه : 1021323-1751 نام درس : فقه‌استدلالي‌(3)
تعداد واحد : 4.00 تعداد طلبه : 9 تاريخ تهيه : 12/11/95

رديف شماره طلبه مياني كتبي نهايي وضعيت
1 9112206900 18.00 17.50 17.60
2 9012202337 -- -- 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
3 9112206901 16.00 13.50 14.00
4 9112206902 -- -- 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
5 9112204478 17.00 13.00 13.80
6 9212200206 17.00 14.00 14.60
7 9112206782 17.00 17.50 17.40
8 9112206897 15.00 7.50 9.00
9 8912201768 -- -- 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي

سال و نيمسال : 1395-1 كد درس و گروه : 1021323-1752 نام درس : فقه‌استدلالي‌(3)
تعداد واحد : 4.00 تعداد طلبه : 10 تاريخ تهيه : 12/11/95

رديف شماره طلبه مياني كتبي نهايي وضعيت
1 9012202199 17.00 13.50 14.20
2 9012202204 19.00 19.50 19.40
3 9012202205 20.00 19.50 19.60
4 9012202220 20.00 19.00 19.20
5 9012202230 18.00 18.00 18.00
6 9012202231 18.50 17.00 17.30
7 9012202233 18.00 18.50 18.40
8 9012202237 18.00 15.00 15.60
9 9012202243 20.00 18.00 18.40
10 9012202247 17.00 15.75 16.00

<

نمرات امتحانات گروه آموزشی ادبیات فارسی

 

سال و نيمسال : 1395-1 كد درس و گروه : 1022017-1751 نام درس : ادبيات فارسي(1)
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 9 تاريخ تهيه : 06/11/95

رديف شماره طلبه تحقيق يا عملي كتبي نهايي وضعيت
1 9512204023 3.25 15.25 18.50
2 9512204028 3.50 16.00 19.50
3 9512204027 4.00 15.00 19.00
4 9512211024 3.75 14.00 17.75
5 9512204025 4.00 16.00 20.00
6 9512204031 0.00 0.00 0.00
7 9512204026 0.00 16.00 16.00
8 9512204022 4.00 15.00 19.00
9 9512204021 3.00 14.00 17.00
سال و نيمسال : 1395-1 كد درس و گروه : 1022235-1751 نام درس : روش تحقيق
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 14 تاريخ تهيه : 19/11/95

رديف شماره طلبه تحقيق يا عملي كتبي نهايي وضعيت
1 9412207459 10.00 6.00 16.00
2 9412202178 -- 0.00 0.00 مهمان
3 9312208027 -- -- 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
4 9412207486 -- -- 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
5 9212200206 -- -- 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
6 9412207450 -- -- 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
7 9112206782 9.75 9.75 19.50
8 9412207497 0.00 10.00 10.00
9 9412207482 10.00 10.00 20.00
10 9412207494 -- 0.00 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
11 9412207499 -- 0.00 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
12 9312208045 8.25 8.75 17.00
13 9512212219 8.00 10.00 18.00
14 9412207476 10.00 10.00 20.00

 

سال و نيمسال : 1395-1 كد درس و گروه : 1022235-1752 نام درس : روش تحقيق
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 16 تاريخ تهيه : 19/11/95

رديف شماره طلبه تحقيق يا عملي كتبي نهايي وضعيت
1 9412207469 8.25 8.75 17.00
2 9212206548 10.00 4.50 14.50
3 9412207472 10.00 10.00 20.00
4 9412207452 8.50 10.00 18.50
5 9112206883 0.00 10.00 10.00
6 9412207489 0.00 غ‌م 0.00
7 9412207470 8.75 9.75 18.50
8 9412207455 9.50 10.00 19.50
9 9412207457 8.25 9.75 18.00
10 9412207481 8.75 7.25 16.00
11 9412207460 -- 0.00 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
12 9412207453 10.00 10.00 20.00
13 9412207480 -- -- 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
14 9412207466 -- -- 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
15 9412207465 0.00 غ‌م 0.00
16 9412207462 10.00 10.00 20.00

 

سال و نيمسال : 1395-1 كد درس و گروه : 1022237-1752 نام درس : تحقيق(2)
تعداد واحد : 1.00 تعداد طلبه : 26 تاريخ تهيه : 19/11/95

رديف شماره طلبه تحقيق يا عملي نهايي وضعيت
1 9012202202 -- 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
2 9112206864 0.00 0.00
3 9412212205 -- 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
4 9412212206 -- 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
5 9112206870 0.00 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
6 9512212218 -- 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
7 9312208022 -- 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
8 9312208051 17.00 17.00
9 9112206876 17.50 17.50
10 9112206901 19.00 19.00
11 9112206882 16.50 16.50
12 9112206521 17.50 17.50
13 9312208553 18.00 18.00 مهمان
14 9412212201 0.00 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
15 9412212203 -- 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
16 9112206861 17.50 17.50
17 9112206875 19.00 19.00
18 9112206874 20.00 20.00
19 9112206865 19.00 19.00
20 9112206871 19.00 19.00
21 9412212202 -- 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
22 9112206867 19.00 19.00
23 9512212219 17.00 17.00
24 9112206869 17.00 17.00
25 9412212200 -- 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
26 9312208079 19.50 19.50

سال و نيمسال : 1395-1 كد درس و گروه : 1021910-1751 نام درس : روانشناسي تربيتي‌ و شيوه هاي مشاوره
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 20 تاريخ تهيه : 18/11/95

رديف شماره طلبه تحقيق يا عملي كتبي نهايي وضعيت
1 9412207488 0.00 0.00 0.00
2 9212206544 0.00 11.00 11.00
3 9412202178 0.00 10.25 10.25 مهمان
4 9312208027 -- -- 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
5 9112206882 4.00 15.50 19.50
6 9112206521 4.00 16.00 20.00
7 9312208553 0.00 12.75 12.75 مهمان
8 9412207486 -- -- 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
9 9412207489 0.00 0.00 0.00
10 9312208083 -- -- 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
11 8912201780 0.00 0.00 0.00
12 9212206532 0.00 0.00 0.00
13 9412207497 4.00 16.00 20.00
14 9412207477 4.00 14.75 18.75
15 9412207480 0.00 0.00 0.00
16 9412207482 4.00 12.50 16.50
17 9412207494 0.00 0.00 0.00
18 9412207499 0.00 14.00 14.00
19 9312208045 4.00 9.75 13.75
20 9412207476 4.00 16.00 20.00

سال و نيمسال : 1395-1 كد درس و گروه : 1021909-1751 نام درس : مباحث تربيتي خانواده در اسلام
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 11 تاريخ تهيه : 17/11/95

رديف شماره طلبه تحقيق يا عملي كتبي نهايي وضعيت
1 9512204023 4.00 15.00 19.00
2 9512204028 4.00 14.00 18.00
3 9512204027 0.00 13.25 13.25
4 9512211024 4.00 14.50 18.50
5 9012202227 0.00 غ‌م 0.00
6 9512204025 4.00 16.00 20.00
7 9512204031 -- -- 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
8 9512204026 4.00 10.25 14.25
9 9512204022 4.00 16.00 20.00
10 9512204021 4.00 12.00 16.00
11 9512204024 -- -- 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي

سال و نيمسال : 1395-1 كد درس و گروه : 1022206-1752 نام درس : روش تدريس‌
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 11 تاريخ تهيه : 16/11/95

رديف شماره طلبه تحقيق يا عملي كتبي نهايي وضعيت
1 9212206541 9.00 9.25 18.25
2 9212206552 -- -- 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
3 9212206538 10.00 10.00 20.00
4 9212206530 9.00 5.00 14.00
5 9212206544 0.00 0.00 0.00
6 9312208553 0.00 6.50 6.50 مهمان
7 9212200206 10.00 9.00 19.00
8 9412207489 0.00 0.00 0.00
9 9412207457 9.00 9.00 18.00
10 9212206533 10.00 10.00 20.00
11 9212206345 10.00 10.00 20.00 مهمان

سال و نيمسال : 1395-1 كد درس و گروه : 1022238-1751 نام درس : روش سخنراني(1)
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 15 تاريخ تهيه : 06/11/95

رديف شماره طلبه كتبي نهايي وضعيت
1 9012202202 -- 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
2 9112207933 0.00 0.00 مهمان
3 9312208022 -- 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
4 9312208051 12.00 12.00
5 9312208048 14.25 14.25
6 9312208033 19.00 19.00
7 9312208553 15.25 15.25 مهمان
8 9012202937 -- 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
9 9312208294 17.00 17.00
10 9112206899 18.25 18.25
11 9512212220 18.50 18.50
12 9312208036 20.00 20.00
13 9412207494 16.00 16.00
14 9212206513 12.50 12.50
15 9312208079 13.75 13.75

 

سال و نيمسال : 1395-1 كد درس و گروه : 1022238-1752 نام درس : روش سخنراني(1)
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 27 تاريخ تهيه : 06/11/95

رديف شماره طلبه كتبي نهايي وضعيت
1 9012202199 17.25 17.25
2 9012202204 19.75 19.75
3 9012202205 20.00 20.00
4 9412207472 20.00 20.00
5 9212206541 16.00 16.00
6 9212206552 0.00 0.00
7 9412207452 18.00 18.00
8 9212206538 18.25 18.25
9 9212206530 13.25 13.25
10 9012202220 20.00 20.00
11 9412207489 0.00 0.00
12 9412207455 19.50 19.50
13 9012202230 20.00 20.00
14 9412207457 17.75 17.75
15 9012202231 14.75 14.75
16 9012202233 17.25 17.25
17 9412207460 12.00 12.00
18 9112206871 12.00 12.00
19 9212206532 0.00 0.00
20 9012202237 19.75 19.75
21 9412207453 20.00 20.00
22 9212206533 19.75 19.75
23 9012202243 18.75 18.75
24 9012202247 16.50 16.50
25 9412207466 -- 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
26 9212206345 18.50 18.50 مهمان
27 9412207462 19.75 19.75
سال و نيمسال : 1395-1 كد درس و گروه : 1021705-1751 نام درس : فلسفه (2)
تعداد واحد : 4.00 تعداد طلبه : 8 تاريخ تهيه : 12/11/95

رديف شماره طلبه مياني كتبي نهايي وضعيت
1 9112206900 19.50 17.75 18.10
2 9112206901 19.50 17.00 17.50
3 9112206902 غ‌م 10.00 10.00
4 9112204478 18.50 15.00 15.70
5 9012202227 غ‌م غ‌م 0.00
6 9012202242 16.00 11.00 12.00
7 9012202248 18.50 15.50 16.10
8 9112206897 19.00 12.00 13.40

سال و نيمسال : 1395-1 كد درس و گروه : 1021705-1752 نام درس : فلسفه (2)
تعداد واحد : 4.00 تعداد طلبه : 10 تاريخ تهيه : 13/11/95

رديف شماره طلبه مياني كتبي نهايي وضعيت
1 9012202199 18.00 18.50 18.40
2 9012202204 19.50 19.00 19.10
3 9012202205 19.75 19.50 19.55
4 9012202220 19.75 19.00 19.15
5 9012202230 19.00 19.00 19.00
6 9012202231 19.00 17.50 17.80
7 9012202233 17.00 18.50 18.20
8 9012202237 19.00 17.00 17.40
9 9012202243 19.75 19.00 19.15
10 9012202247 17.50 15.00 15.50

 

سال و نيمسال : 1395-1 كد درس و گروه : 1021739-1751 نام درس : منطق(1)
تعداد واحد : 3.00 تعداد طلبه : 15 تاريخ تهيه : 16/11/95

رديف شماره طلبه مياني كتبي نهايي وضعيت
1 9112207933 18.00 10.50 12.00 مهمان
2 9212206183 14.00 12.50 12.80 مهمان
3 9212205928 17.00 11.00 12.20
4 9212206525 19.00 10.50 12.20
5 9212206544 غ‌م 12.00 12.00
6 9312208048 17.00 9.50 11.00
7 9312208033 18.00 5.50 8.00
8 9212205964 17.50 8.75 10.50 مهمان
9 9112206883 13.00 13.50 13.40
10 9312208553 0.00 0.00 0.00 مهمان
11 9312208294 19.50 10.50 12.30
12 9212206532 0.00 0.00 0.00
13 9112206899 19.00 4.50 7.40
14 9312208036 19.00 15.50 16.20
15 9212206513 19.50 غ‌م 0.00

سال و نيمسال : 1395-1 كد درس و گروه : 1021711-1752 نام درس : منطق‌(2)
تعداد واحد : 4.00 تعداد طلبه : 9 تاريخ تهيه : 12/11/95

رديف شماره طلبه مياني كتبي نهايي وضعيت
1 9212206541 19.25 18.00 18.25
2 9212206552 0.00 0.00 0.00
3 9212206538 19.75 18.50 18.75
4 9212206530 19.00 14.00 15.00
5 9012202329 19.00 15.00 15.80
6 9212206507 19.00 6.25 8.80
7 9112206867 0.00 0.00 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
8 9212206533 19.50 19.00 19.10
9 9212206345 19.50 19.00 19.10 مهمان

سال و نيمسال : 1395-1 كد درس و گروه : 1021703-1751 نام درس : منطق (3)
تعداد واحد : 3.00 تعداد طلبه : 7 تاريخ تهيه : 12/11/95

رديف شماره طلبه مياني كتبي نهايي وضعيت
1 9212206509 19.00 19.00 19.00
2 9112208854 18.50 15.50 16.10
3 9212206467 19.50 19.00 19.10
4 9012202337 19.25 19.00 19.05
5 9112206903 0.00 0.00 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
6 9112206782 0.00 18.50 14.80
7 9012202239 16.50 17.00 16.90
سال و نيمسال : 1395-1 كد درس و گروه : 1021504-1751 نام درس : حديث‌شناسي‌
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 30 تاريخ تهيه : 12/11/95

رديف شماره طلبه تحقيق يا عملي كتبي نهايي وضعيت
1 9112207933 3.00 14.25 17.25 مهمان
2 9212206548 1.00 11.25 12.25
3 9412207488 0.00 0.00 0.00
4 9312208022 0.00 0.00 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
5 9312208051 3.00 0.00 3.00
6 9212206525 3.00 15.75 18.75
7 9312208048 3.50 12.75 16.25
8 9212206531 4.00 16.00 20.00
9 9412202178 2.00 0.00 2.00 مهمان
10 9312208033 3.00 14.00 17.00
11 9212206529 1.00 11.00 12.00
12 9312208553 0.00 15.50 15.50 مهمان
13 9412207486 2.00 0.00 2.00
14 9412207489 0.00 0.00 0.00
15 9312208083 0.00 0.00 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
16 9312208294 3.50 15.50 19.00
17 9112206871 0.00 0.00 0.00
18 9412207497 4.00 16.00 20.00
19 9412207477 4.00 16.00 20.00
20 9412207480 0.00 0.00 0.00
21 9412207482 3.00 15.50 18.50
22 9212211054 2.00 12.50 14.50
23 9512212220 2.00 15.50 17.50
24 9312208036 4.00 16.00 20.00
25 9412207494 2.00 14.00 16.00
26 9412207499 2.00 0.00 2.00
27 9312208045 3.00 13.25 16.25
28 9412207476 4.00 15.75 19.75
29 9212206513 3.00 14.25 17.25
30 9312208079 3.50 14.25 17.75

سال و نيمسال : 1395-1 كد درس و گروه : 1021513-1752 نام درس : آشنايي با نهج البلاغه
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 16 تاريخ تهيه : 03/11/95

رديف شماره طلبه مياني كتبي نهايي وضعيت
1 9012202202 -- 0.00 0.00
2 9112206870 -- 17.25 17.25
3 9312208051 -- غ‌م 0.00
4 9112206876 -- 19.25 19.25
5 9112206882 -- 19.25 19.25
6 9112206883 -- 0.00 0.00
7 9112206521 -- 20.00 20.00
8 9012202227 -- 0.00 0.00
9 9112206861 -- 19.50 19.50
10 9112206875 -- 19.00 19.00
11 9112206874 -- 20.00 20.00
12 9112206865 -- 19.00 19.00
13 9112206867 -- 17.25 17.25
14 9212211054 -- 0.00 0.00
15 9112206869 -- 0.00 0.00
16 9312208079 -- 18.25 18.25

<

نمرات امتحانات گروه آموزشی تاریخ

 

 

سال و نيمسال : 1395-1 كد درس و گروه : 1021820-1751 نام درس : تاريخ تحليلي اسلام (1)
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 9 تاريخ تهيه : 03/11/95
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران

رديف شماره طلبه تحقيق يا عملي كتبي نهايي وضعيت
1 9512204023 4.00 15.50 19.50
2 9512204028 4.00 16.00 20.00
3 9512204027 4.00 15.50 19.50
4 9512211024 4.00 14.50 18.50
5 9512204025 4.00 13.00 17.00
6 9512204031 0.00 0.00 0.00
7 9512204026 2.50 6.50 9.00
8 9512204022 4.00 16.00 20.00
9 9512204021 3.00 14.50 17.50

 

 

سال و نيمسال : 1395-1 كد درس و گروه : 1021822-1752 نام درس : تاريخ تحليلي اسلام(2)
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 15 تاريخ تهيه : 03/11/95
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي نهايي وضعيت
1 9412207469 -- 3.00 13.00 16.00
2 9412207472 -- 4.00 16.00 20.00
3 9412207452 -- 3.50 16.00 19.50
4 9412207459 -- 3.00 14.00 17.00
5 9312208553 -- 0.00 16.00 16.00 مهمان
6 9412207470 -- 3.50 11.50 15.00
7 9412207455 -- 4.00 15.50 19.50
8 9412207450 -- 0.00 0.00 0.00
9 9412207481 -- 3.00 11.00 14.00
10 9412207460 -- 0.00 0.00 0.00
11 9412207453 -- 4.00 14.50 18.50
12 9412207466 -- 0.00 0.00 0.00
13 9312208045 -- 3.50 11.00 14.50
14 9412207465 -- 4.00 15.00 19.00
15 9412207462 -- 4.00 16.00 20.00

 

 

سال و نيمسال : 1395-1 كد درس و گروه : 1021823-1751 نام درس : تاريخ تحليلي اسلام(3)
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 15 تاريخ تهيه : 03/11/95
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي نهايي وضعيت
1 9412207488 -- 0.00 0.00 0.00
2 9312208022 -- 0.00 0.00 0.00
3 9412202178 -- 3.50 11.50 15.00 مهمان
4 9312208027 -- 0.00 0.00 0.00
5 9412207486 -- 3.50 14.25 17.75
6 9412207489 -- 0.00 0.00 0.00
7 9312208083 -- 0.00 0.00 0.00
8 9412207497 -- 4.00 16.00 20.00
9 9412207477 -- 4.00 15.00 19.00
10 9412207480 -- 0.00 0.00 0.00
11 9412207482 -- 4.00 13.75 17.75
12 9512212220 -- 3.50 14.50 18.00
13 9412207494 -- 3.50 12.25 15.75
14 9412207499 -- 3.00 13.00 16.00
15 9412207476 -- 4.00 14.50 18.50
سال و نيمسال : 1395-1 كد درس و گروه : 1021238-1751 نام درس : علوم قرآن‌
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 17 تاريخ تهيه : 09/11/95

رديف شماره طلبه تحقيق يا عملي كتبي نهايي وضعيت
1 9412207488 0.00 0.00 0.00
2 9312208022 -- -- 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
3 9512204023 -- -- 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
4 9412207459 3.50 12.50 16.00
5 9412202178 3.00 14.00 17.00 مهمان
6 9312208027 -- -- 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
7 9412207486 2.50 16.00 18.50
8 9312208083 -- -- 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
9 9412207450 -- -- 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
10 9412207497 4.00 16.00 20.00
11 9412207477 3.00 16.00 19.00
12 9412207482 4.00 14.50 18.50
13 9512212220 3.50 14.50 18.00
14 9412207494 4.00 15.75 19.75
15 9412207499 3.00 15.50 18.50
16 9312208045 3.50 9.75 13.25
17 9412207476 4.00 15.75 19.75

 

سال و نيمسال : 1395-1 كد درس و گروه : 1021238-1752 نام درس : علوم قرآن‌
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 13 تاريخ تهيه : 09/11/95

رديف شماره طلبه تحقيق يا عملي كتبي نهايي وضعيت
1 9412207469 4.00 13.00 17.00
2 9412207472 4.00 16.00 20.00
3 9412207452 3.50 16.00 19.50
4 9412207489 0.00 0.00 0.00
5 9412207470 3.50 14.75 18.25
6 9412207455 4.00 15.75 19.75
7 9412207481 3.50 12.75 16.25
8 9412207460 3.50 0.00 3.50
9 9412207453 4.00 16.00 20.00
10 9412207480 3.25 0.00 3.25
11 9412207466 -- -- 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
12 9412207465 4.00 15.75 19.75
13 9412207462 4.00 16.00 20.00

سال و نيمسال : 1395-1 كد درس و گروه : 1021253-1751 نام درس : روان خواني
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 10 تاريخ تهيه : 03/11/95

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي نهايي وضعيت
1 9512204023 -- 13.75 4.25 18.00
2 9512204028 -- 15.00 5.00 20.00
3 9512204027 -- 14.75 4.25 19.00
4 9512211024 -- 15.00 4.00 19.00
5 9512204025 -- 15.00 5.00 20.00
6 9512204031 -- 0.00 0.00 0.00
7 9512204026 -- 14.50 3.50 18.00
8 9512204022 -- -- -- 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
9 9512212219 -- 13.00 4.00 17.00
10 9512204021 -- 13.75 3.50 17.25

سال و نيمسال : 1395-1 كد درس و گروه : 1021251-1751 نام درس : تفسير ترتيبي(3)
تعداد واحد : 3.00 تعداد طلبه : 4 تاريخ تهيه : 03/11/95

رديف شماره طلبه مياني كتبي نهايي وضعيت
1 9112206900 14.00 16.00 15.60
2 9112206901 15.50 12.00 12.70
3 9112206782 18.00 17.50 17.60
4 9112206897 17.50 12.50 13.50

سال و نيمسال : 1395-1 كد درس و گروه : 1021252-1752 نام درس : تفسير ترتيبي(4)
تعداد واحد : 3.00 تعداد طلبه : 4 تاريخ تهيه : 03/11/95

رديف شماره طلبه مياني كتبي نهايي وضعيت
1 9012202199 19.00 18.50 18.60
2 9012202205 18.75 20.00 19.75
3 9012202231 15.00 0.00 3.00
4 9012202243 17.00 19.50 19.00
سال و نيمسال : 1395-1 كد درس و گروه : 1021901-1751 نام درس : اخلاق اسلامي (1)
تعداد واحد : 1.00 تعداد طلبه : 10 تاريخ تهيه : 03/11/95

رديف شماره طلبه مياني كتبي نهايي وضعيت
1 9512204023 -- 20.00 20.00
2 9512204028 -- 20.00 20.00
3 9512204027 -- 20.00 20.00
4 9512211024 -- 20.00 20.00
5 9512204025 -- 20.00 20.00
6 9512204031 -- 0.00 0.00
7 9512204026 -- 0.00 0.00
8 9512204022 -- 20.00 20.00
9 9512204021 -- 20.00 20.00
10 9512204024 -- 0.00 0.00

 

سال و نيمسال : 1395-1 كد درس و گروه : 1021903-1751 نام درس : اخلاق اسلامي (3)
تعداد واحد : 1.00 تعداد طلبه : 10 تاريخ تهيه : 10/11/95

رديف شماره طلبه كتبي نهايي وضعيت
1 9412207488 0.00 0.00
2 9412207459 16.00 16.00
3 9412202178 12.50 12.50 مهمان
4 9412207486 0.00 0.00
5 9412207450 0.00 0.00
6 9412207497 20.00 20.00
7 9412207482 17.00 17.00
8 9412207494 20.00 20.00
9 9412207499 17.00 17.00
10 9412207476 20.00 20.00

سال و نيمسال : 1395-1 كد درس و گروه : 1021903-1752 نام درس : اخلاق اسلامي (3)
تعداد واحد : 1.00 تعداد طلبه : 13 تاريخ تهيه : 13/11/95

رديف شماره طلبه كتبي نهايي وضعيت
1 9412207469 16.25 16.25
2 9412207472 20.00 20.00
3 9412207452 19.50 19.50
4 9412207489 0.00 0.00
5 9412207470 16.00 16.00
6 9412207455 18.50 18.50
7 9412207481 17.25 17.25
8 9412207460 0.00 0.00
9 9412207453 19.50 19.50
10 9412207480 0.00 0.00
11 9412207466 -- 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
12 9412207465 19.00 19.00
13 9412207462 20.00 20.00

سال و نيمسال : 1395-1 كد درس و گروه : 1021906-1751 نام درس : اخلاق اسلامي (6)
تعداد واحد : 1.00 تعداد طلبه : 8 تاريخ تهيه : 03/11/95

رديف شماره طلبه مياني كتبي نهايي وضعيت
1 9112206900 -- 19.00 19.00
2 9312208022 -- 0.00 0.00
3 9112206902 -- 0.00 0.00
4 9312208027 -- 0.00 0.00
5 9112204478 -- 18.00 18.00
6 9112206782 -- 20.00 20.00
7 9312208045 -- 16.50 16.50
8 9112206897 -- 14.00 14.00

سال و نيمسال : 1395-1 كد درس و گروه : 1021906-1752 نام درس : اخلاق اسلامي (6)
تعداد واحد : 1.00 تعداد طلبه : 10 تاريخ تهيه : 03/11/95

رديف شماره طلبه مياني كتبي نهايي وضعيت
1 9212206548 -- 0.00 0.00
2 9212206541 -- 20.00 20.00
3 9212206552 -- 0.00 0.00
4 9212206538 -- 20.00 20.00
5 9212206530 -- 10.00 10.00
6 9112206883 -- 0.00 0.00
7 9312208553 -- 0.00 0.00 مهمان
8 9112206871 -- 13.00 13.00
9 9212206533 -- 20.00 20.00
10 9212206345 -- 18.00 18.00 مهمان

 

سال و نيمسال : 1395-1 كد درس و گروه : 1021907-1751 نام درس : اخلاق اسلامي (7)
تعداد واحد : 1.00 تعداد طلبه : 23 تاريخ تهيه : 10/11/95

رديف شماره طلبه كتبي نهايي وضعيت
1 9112206864 0.00 0.00
2 9112206900 19.50 19.50
3 9212205928 20.00 20.00
4 9212206509 19.50 19.50
5 9312208022 0.00 0.00
6 9312208051 0.00 0.00
7 9112208854 0.00 0.00
8 9212206525 19.00 19.00
9 9012202329 20.00 20.00
10 9212206467 18.50 18.50
11 9112206902 18.50 18.50
12 9212205964 19.50 19.50 مهمان
13 9112204478 18.00 18.00
14 9212200206 16.00 16.00
15 9112206903 0.00 0.00
16 9012202937 0.00 0.00
17 9112206782 18.25 18.25
18 9112206899 15.50 15.50
19 9212206507 17.25 17.25
20 9312208045 18.25 18.25
21 9112206897 20.00 20.00
22 9212206513 0.00 0.00
23 9312208079 18.50 18.50

 

سال و نيمسال : 1395-1 كد درس و گروه : 1021907-1752 نام درس : اخلاق اسلامي (7)
تعداد واحد : 1.00 تعداد طلبه : 15 تاريخ تهيه : 10/11/95

رديف شماره طلبه كتبي نهايي وضعيت
1 9012202204 0.00 0.00
2 9212206183 18.00 18.00 مهمان
3 9112206876 17.25 17.25
4 9112206882 18.50 18.50
5 9112206521 18.50 18.50
6 9012202233 20.00 20.00
7 9112206861 20.00 20.00
8 9112206875 18.00 18.00
9 9112206874 20.00 20.00
10 9112206865 18.25 18.25
11 9112206871 18.75 18.75
12 9112206867 18.00 18.00
13 9212211054 16.00 16.00
14 9012202247 19.00 19.00
15 9112206869 20.00 20.00
سال و نيمسال : 1395-1 كد درس و گروه : 1021603-1751 نام درس : عقايد استدلالي (3)
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 1 تاريخ تهيه : 10/11/95

رديف شماره طلبه كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 8912201751 17.00 -- 17.00

 

سال و نيمسال : 1395-1 كد درس و گروه : 1021628-1751 نام درس : عقايد استدلالي(3)
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 1 تاريخ تهيه : 10/11/95

رديف شماره طلبه كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9112207933 14.00 -- 14.00 مهمان

 

 

سال و نيمسال : 1395-1 كد درس و گروه : 1021628-1752 نام درس : عقايد استدلالي(3)
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 1 تاريخ تهيه : 10/11/95

رديف شماره طلبه كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9112206870 10.00 -- 10.00

 

 

سال و نيمسال : 1395-1 كد درس و گروه : 1021634-1751 نام درس : عقايد استدلالي(3)
تعداد واحد : 3.00 تعداد طلبه : 4 تاريخ تهيه : 10/11/95

رديف شماره طلبه مياني كتبي نهايي وضعيت
1 9312208048 15.00 10.00 11.00
2 9312208033 18.00 18.00 18.00
3 9312208294 20.00 18.00 18.40
4 9312208036 20.00 20.00 20.00

 

سال و نيمسال : 1395-1 كد درس و گروه : 1021605-1751 نام درس : آشنايي‌بافرق‌ومذاهب‌اسلامي‌
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 18 تاريخ تهيه : 03/11/95

رديف شماره طلبه كتبي نهايي وضعيت
1 9112206900 19.00 19.00
2 9212205928 14.50 14.50
3 9212206509 17.00 17.00
4 9512212218 0.00 0.00
5 9112208854 19.00 19.00
6 9012202329 19.00 19.00
7 9212206467 20.00 20.00
8 9112206901 17.00 17.00
9 9112206902 19.00 19.00
10 8812201974 0.00 0.00
11 9112204478 15.00 15.00
12 9312208553 15.00 15.00 مهمان
13 9012202227 غ‌م 0.00
14 9112206903 0.00 0.00
15 9112206899 20.00 20.00
16 9012202239 14.00 14.00
17 9212206507 11.50 11.50
18 9112206897 11.00 11.00

سال و نيمسال : 1395-1 كد درس و گروه : 1021605-1752 نام درس : آشنايي‌بافرق‌ومذاهب‌اسلامي‌
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 12 تاريخ تهيه : 03/11/95

1392 © تمام حقوق این سایت متعلق به مدرسه علمیه حضرت زینب کبری سلام الله علیها می باشد.

تنظیمات رنگ قالب

رديف شماره طلبه كتبي نهايي وضعيت
1 9012202199 19.00 19.00
2 9012202204 20.00 20.00
3 9012202205 20.00 20.00
4 9212206548 0.00 0.00
5 9012202220 20.00 20.00
6 9012202230 20.00 20.00
7 9012202231 18.00 18.00
8 9012202233 17.50 17.50
9 9012202237 12.50 12.50
10 9012202243 20.00 20.00
11 9212211054 0.00 0.00
12 9012202247 17.50 17.50