امروز یکشنبه, 01 خرداد 1401 - Sun 05 22 2022

منو

نمرات امتحانات گروه آموزشی فقه

سال و نيمسال : 1395-2 كد درس و گروه : 1021322-1751 نام درس : فقه استدلالي‌(2)
تعداد واحد : 3.00 تعداد طلبه : 10 تاريخ تهيه : 25/03/96
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران

رديف شماره طلبه کتبی میانی نهايي وضعيت
1 9112206864 0.00 0.00 0.00
2 9212206509 16.00 4.00 20.00
3 9112208854 15.00 3.50 18.50
4 9012202329 12.50 3.50 16.00
5 9212206467 16.00 4.00 20.00
6 9112206902 13.25 4.00 17.25
7 9112206903 0.00 0.00 0.00
8 9112202276 0.00 0.00 0.00 مهمان
9 9012202239 14.00 3.00 17.00
10 9212206507 0.00 0.00 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي

 

سال و نيمسال : 1395-2 كد درس و گروه : 1021324-1751 نام درس : فقه‌استدلالي‌(4)
تعداد واحد : 4.00 تعداد طلبه : 8 تاريخ تهيه : 25/03/96
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران

رديف شماره طلبه کتبی میانی نهايي وضعيت
1 8912201741 0.00 0.00 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
2 9112206900 15.25 3.00 18.25
3 9112206901 غيبت موجه 0.00 0.00
4 9112204478 11.00 3.50 14.50
5 8912201751 15.50 2.00 17.50
6 9112206782 15.00 4.00 19.00
7 9112206897 11.50 2.50 14.00
8 8912201768 0.00 0.00 0.00

 

سال و نيمسال : 1395-2 كد درس و گروه : 1021324-1752 نام درس : فقه‌استدلالي‌(4)
تعداد واحد : 4.00 تعداد طلبه : 10 تاريخ تهيه : 25/03/96
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران

رديف شماره طلبه کتبی میانی نهايي وضعيت
1 9012202199 13.50 2.00 15.50
2 9012202204 13.50 4.00 17.50
3 9012202205 14.00 4.00 18.00
4 9012202220 14.50 4.00 18.50
5 9012202230 12.50 4.00 16.50
6 9012202231 13.50 4.00 17.50
7 9012202233 11.00 4.00 15.00
8 9012202237 11.75 4.00 15.75
9 9012202243 15.00 4.00 19.00
10 9012202247 13.00 3.50 16.50

 

سال و نيمسال : 1395-2 كد درس و گروه : 1021321-1752 نام درس : فقه استدلالي‌(1)
تعداد واحد : 4.00 تعداد طلبه : 8 تاريخ تهيه : 25/03/96
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران

رديف شماره طلبه کتبی میانی نهايي وضعيت
1 9112206876 13.25 3.25 16.50
2 9112206882 15.25 3.50 18.75
3 9112206521 16.00 4.00 20.00
4 9112206861 13.75 4.00 17.75
5 9112206875 14.00 3.75 17.75
6 9112206874 16.00 4.00 20.00
7 9112206865 15.50 4.00 19.50
8 9112206869 13.75 3.50 17.25

 

 
سال و نيمسال : 1395-2 كد درس و گروه : 1021346-1751 نام درس : احكام عمومي(2)
تعداد واحد : 4.00 تعداد طلبه : 8 تاريخ تهيه : 12/04/96
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران

 

رديف شماره طلبه کتبی میانی نهايي وضعيت
1 9512204023 15.25 4.00 19.25
2 9512204028 15.25 4.00 19.25
3 9512204027 15.25 3.00 18.25
4 9512211024 15.00 4.00 19.00
5 9512204025 16.00 4.00 20.00
6 9512204026 0.00 0.00 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
7 9512204022 16.00 4.00 20.00
8 9512204021 14.00 3.50 17.50

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد