امروز جمعه, 04 اسفند 1402 - Fri 02 23 2024

منو

نمرات امتحانات گروه آموزشی فلسفه و منطق

سال و نيمسال : 1395-1 كد درس و گروه : 1021705-1751 نام درس : فلسفه (2)
تعداد واحد : 4.00 تعداد طلبه : 8 تاريخ تهيه : 12/11/95

رديف شماره طلبه مياني كتبي نهايي وضعيت
1 9112206900 19.50 17.75 18.10
2 9112206901 19.50 17.00 17.50
3 9112206902 غ‌م 10.00 10.00
4 9112204478 18.50 15.00 15.70
5 9012202227 غ‌م غ‌م 0.00
6 9012202242 16.00 11.00 12.00
7 9012202248 18.50 15.50 16.10
8 9112206897 19.00 12.00 13.40

سال و نيمسال : 1395-1 كد درس و گروه : 1021705-1752 نام درس : فلسفه (2)
تعداد واحد : 4.00 تعداد طلبه : 10 تاريخ تهيه : 13/11/95

رديف شماره طلبه مياني كتبي نهايي وضعيت
1 9012202199 18.00 18.50 18.40
2 9012202204 19.50 19.00 19.10
3 9012202205 19.75 19.50 19.55
4 9012202220 19.75 19.00 19.15
5 9012202230 19.00 19.00 19.00
6 9012202231 19.00 17.50 17.80
7 9012202233 17.00 18.50 18.20
8 9012202237 19.00 17.00 17.40
9 9012202243 19.75 19.00 19.15
10 9012202247 17.50 15.00 15.50

 

سال و نيمسال : 1395-1 كد درس و گروه : 1021739-1751 نام درس : منطق(1)
تعداد واحد : 3.00 تعداد طلبه : 15 تاريخ تهيه : 16/11/95

رديف شماره طلبه مياني كتبي نهايي وضعيت
1 9112207933 18.00 10.50 12.00 مهمان
2 9212206183 14.00 12.50 12.80 مهمان
3 9212205928 17.00 11.00 12.20
4 9212206525 19.00 10.50 12.20
5 9212206544 غ‌م 12.00 12.00
6 9312208048 17.00 9.50 11.00
7 9312208033 18.00 5.50 8.00
8 9212205964 17.50 8.75 10.50 مهمان
9 9112206883 13.00 13.50 13.40
10 9312208553 0.00 0.00 0.00 مهمان
11 9312208294 19.50 10.50 12.30
12 9212206532 0.00 0.00 0.00
13 9112206899 19.00 4.50 7.40
14 9312208036 19.00 15.50 16.20
15 9212206513 19.50 غ‌م 0.00

سال و نيمسال : 1395-1 كد درس و گروه : 1021711-1752 نام درس : منطق‌(2)
تعداد واحد : 4.00 تعداد طلبه : 9 تاريخ تهيه : 12/11/95

رديف شماره طلبه مياني كتبي نهايي وضعيت
1 9212206541 19.25 18.00 18.25
2 9212206552 0.00 0.00 0.00
3 9212206538 19.75 18.50 18.75
4 9212206530 19.00 14.00 15.00
5 9012202329 19.00 15.00 15.80
6 9212206507 19.00 6.25 8.80
7 9112206867 0.00 0.00 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
8 9212206533 19.50 19.00 19.10
9 9212206345 19.50 19.00 19.10 مهمان

سال و نيمسال : 1395-1 كد درس و گروه : 1021703-1751 نام درس : منطق (3)
تعداد واحد : 3.00 تعداد طلبه : 7 تاريخ تهيه : 12/11/95

رديف شماره طلبه مياني كتبي نهايي وضعيت
1 9212206509 19.00 19.00 19.00
2 9112208854 18.50 15.50 16.10
3 9212206467 19.50 19.00 19.10
4 9012202337 19.25 19.00 19.05
5 9112206903 0.00 0.00 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
6 9112206782 0.00 18.50 14.80
7 9012202239 16.50 17.00 16.90

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد