امروز شنبه, 12 اسفند 1402 - Sat 03 02 2024

منو

نمرات امتحانات گروه آموزشی تاریخ

 

 

سال و نيمسال : 1395-1 كد درس و گروه : 1021820-1751 نام درس : تاريخ تحليلي اسلام (1)
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 9 تاريخ تهيه : 03/11/95
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران

رديف شماره طلبه تحقيق يا عملي كتبي نهايي وضعيت
1 9512204023 4.00 15.50 19.50
2 9512204028 4.00 16.00 20.00
3 9512204027 4.00 15.50 19.50
4 9512211024 4.00 14.50 18.50
5 9512204025 4.00 13.00 17.00
6 9512204031 0.00 0.00 0.00
7 9512204026 2.50 6.50 9.00
8 9512204022 4.00 16.00 20.00
9 9512204021 3.00 14.50 17.50

 

 

سال و نيمسال : 1395-1 كد درس و گروه : 1021822-1752 نام درس : تاريخ تحليلي اسلام(2)
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 15 تاريخ تهيه : 03/11/95
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي نهايي وضعيت
1 9412207469 -- 3.00 13.00 16.00
2 9412207472 -- 4.00 16.00 20.00
3 9412207452 -- 3.50 16.00 19.50
4 9412207459 -- 3.00 14.00 17.00
5 9312208553 -- 0.00 16.00 16.00 مهمان
6 9412207470 -- 3.50 11.50 15.00
7 9412207455 -- 4.00 15.50 19.50
8 9412207450 -- 0.00 0.00 0.00
9 9412207481 -- 3.00 11.00 14.00
10 9412207460 -- 0.00 0.00 0.00
11 9412207453 -- 4.00 14.50 18.50
12 9412207466 -- 0.00 0.00 0.00
13 9312208045 -- 3.50 11.00 14.50
14 9412207465 -- 4.00 15.00 19.00
15 9412207462 -- 4.00 16.00 20.00

 

 

سال و نيمسال : 1395-1 كد درس و گروه : 1021823-1751 نام درس : تاريخ تحليلي اسلام(3)
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 15 تاريخ تهيه : 03/11/95
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي نهايي وضعيت
1 9412207488 -- 0.00 0.00 0.00
2 9312208022 -- 0.00 0.00 0.00
3 9412202178 -- 3.50 11.50 15.00 مهمان
4 9312208027 -- 0.00 0.00 0.00
5 9412207486 -- 3.50 14.25 17.75
6 9412207489 -- 0.00 0.00 0.00
7 9312208083 -- 0.00 0.00 0.00
8 9412207497 -- 4.00 16.00 20.00
9 9412207477 -- 4.00 15.00 19.00
10 9412207480 -- 0.00 0.00 0.00
11 9412207482 -- 4.00 13.75 17.75
12 9512212220 -- 3.50 14.50 18.00
13 9412207494 -- 3.50 12.25 15.75
14 9412207499 -- 3.00 13.00 16.00
15 9412207476 -- 4.00 14.50 18.50

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد