امروز دوشنبه, 01 مهر 1398 - Mon 09 23 2019

منو

نمرات امتحانات گروه آموزشی ادبیات فارسی

 

 
سال و نيمسال : 1394-2 كد درس و گروه : 1022018-1751 نام درس : ادبيات فارسي(2)
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 14 تاريخ تهيه : 26/03/95

 

رديف شماره طلبه تحقيق يا عملي كتبي نهايي وضعيت
1 9312208022 0.00 0.00 0.00  
2 9412207487 -- -- 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
3 9412207486 4.00 15.00 19.00  
4 9212200206 3.75 14.00 17.75  
5 9412207489 3.50 12.50 16.00  
6 9412207497 4.00 16.00 20.00  
7 9412207477 3.50 16.00 19.50  
8 9412207478 -- -- 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
9 9412207480 3.50 14.75 18.25  
10 9412207482 4.00 14.50 18.50  
11 9412207494 4.00 14.00 18.00  
12 9412207499 4.00 15.50 19.50  
13 9012202248 0.00 14.00 14.00  
14 9412207476 4.00 16.00 20.00  

 

 

 
سال و نيمسال : 1394-2 كد درس و گروه : 1022018-1752 نام درس : ادبيات فارسي(2)
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 17 تاريخ تهيه : 26/03/95

 

رديف شماره طلبه تحقيق يا عملي كتبي نهايي وضعيت
1 9412207461 3.75 13.00 16.75  
2 9412207469 4.00 15.00 19.00  
3 9412207472 3.75 15.00 18.75  
4 9412207452 3.00 15.00 18.00  
5 9412207459 4.00 14.00 18.00  
6 9112206883 -- -- 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
7 9412207470 3.75 14.00 17.75  
8 9412207455 4.00 15.00 19.00  
9 9412207450 4.00 14.50 18.50  
10 9412207457 3.75 16.00 19.75  
11 9412207481 3.25 12.50 15.75  
12 9412207460 4.00 15.00 19.00  
13 9412207451 4.00 16.00 20.00  
14 9412207453 4.00 16.00 20.00  
15 9412207466 4.00 15.00 19.00  
16 9412207465 4.00 16.00 20.00  
17 9412207462 4.00 16.00 20.00  

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد