امروز یکشنبه, 01 خرداد 1401 - Sun 05 22 2022

منو

نمرات امتحانات گروه آموزشی فلسفه و منطق

سال و نيمسال : 1394-2 كد درس و گروه : 1021704-1751 نام درس : فلسفه (1)
تعداد واحد : 4.00 تعداد طلبه : 11 تاريخ تهيه : 10/03/95
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني كتبي نهايي وضعيت
1 9012207714 14.50 19.00 18.10 مهمان
2 8912201741 -- -- 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
3 9112206900 20.00 18.00 18.40  
4 9112206901 18.50 17.50 17.70  
5 9112206902 غ‌م 19.50 19.50  
6 8812201974 20.00 16.00 16.80  
7 9112204478 18.00 16.00 16.40 مهمان
8 9012202227 18.00 19.50 19.20  
9 9012202242 غ‌م 14.50 14.50  
10 9112206940 20.00 20.00 20.00  
11 9112206897 19.00 18.00 18.20  

 

 

سال و نيمسال : 1394-2 كد درس و گروه : 1021704-1752 نام درس : فلسفه (1)
تعداد واحد : 4.00 تعداد طلبه : 10 تاريخ تهيه : 12/03/95
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي نهايي وضعيت
1 9012202199 19.00 -- 17.50 17.80  
2 9012202204 20.00 -- 20.00 20.00  
3 9012202205 غ‌م -- 19.00 19.00  
4 9012202220 20.00 -- 20.00 20.00  
5 9012202230 غ‌م -- 19.00 19.00  
6 9012202231 غ‌م -- 19.00 19.00  
7 9012202233 20.00 -- 15.50 16.40  
8 9012202237 16.50 -- 16.50 16.50  
9 9012202243 20.00 -- 18.00 18.40  
10 9012202247 16.00 -- 15.75 15.80  

 

 

سال و نيمسال : 1394-2 كد درس و گروه : 1021711-1751 نام درس : منطق‌(2)
تعداد واحد : 4.00 تعداد طلبه : 7 تاريخ تهيه : 12/03/95
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي نهايي وضعيت
1 8812202110 -- -- -- 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
2 9212206509 19.00 -- 19.00 19.00  
3 9112208854 17.00 -- 19.00 18.60  
4 9212206467 20.00 -- 19.50 19.60  
5 9012202337 17.00 -- 0.00 3.40  
6 9112206782 16.00 -- 0.00 3.20  
7 9212206507 -- -- -- 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي

 

 

 
سال و نيمسال : 1394-2 كد درس و گروه : 1021703-1752 نام درس : منطق (3)
تعداد واحد : 3.00 تعداد طلبه : 12 تاريخ تهيه : 24/03/95
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي نهايي وضعيت
1 9112206864 19.75 -- 19.00 19.15  
2 9112206876 17.00 -- 17.50 17.40  
3 9112206882 19.50 -- 19.00 19.10  
4 9112206521 20.00 -- 19.00 19.20 مهمان
5 9212200206 0.00 -- 17.00 13.60  
6 9112206896 غ‌م -- غ‌م 0.00  
7 9112206861 20.00 -- 18.00 18.40  
8 9112206875 19.00 -- 17.50 17.80  
9 9112206874 20.00 -- 19.00 19.20  
10 9112206865 20.00 -- 19.00 19.20  
11 9012202505 18.00 -- 17.00 17.20 مهمان
12 9112206869 17.00 -- 19.50 19.00  

 

 

 
سال و نيمسال : 1394-2 كد درس و گروه : 1021739-1752 نام درس : منطق(1)
تعداد واحد : 3.00 تعداد طلبه : 8 تاريخ تهيه : 24/03/95
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي نهايي وضعيت
1 9212206541 17.00 -- 14.50 15.00  
2 9212206552 17.00 -- 15.50 15.80  
3 9212206538 19.00 -- 14.75 15.60  
4 9212206530 18.50 -- 14.75 15.50  
5 9012202329 16.00 -- 11.75 12.60 مهمان
6 9112206883 -- -- -- 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
7 9112206867 18.00 -- 10.50 12.00  
8 9212206533 18.00 -- 13.25 14.20  

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد