امروز یکشنبه, 01 خرداد 1401 - Sun 05 22 2022

منو

نمرات امتحانات مجدد گروه آموزشی روشها و مهارتها

سال و نيمسال : 1393-3 كد درس و گروه : 1022206-1751 نام درس : روش تدريس‌
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 2 تاريخ تهيه : 28/06/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9312208022 -- 0.00 غ‌م -- 0.00  
2 9212206526 -- 10.00 9.75 -- 19.75  
سال و نيمسال : 1393-3 كد درس و گروه : 1022235-1751 نام درس : روش تحقيق
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 2 تاريخ تهيه : 28/06/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9112208854 -- -- -- -- 0.00  
2 9112206880 -- -- -- -- 0.00  
سال و نيمسال : 1393-3 كد درس و گروه : 1022235-1752 نام درس : روش تحقيق
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 2 تاريخ تهيه : 28/06/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9212206531 -- -- -- -- 0.00  
2 9012202231 -- -- -- -- 0.00  
سال و نيمسال : 1393-3 كد درس و گروه : 1022236-1751 نام درس : تحقيق(1)
تعداد واحد : 1.00 تعداد طلبه : 1 تاريخ تهيه : 28/06/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 85234418 -- -- -- -- 0.00  
سال و نيمسال : 1393-3 كد درس و گروه : 1022237-1751 نام درس : تحقيق(2)
تعداد واحد : 1.00 تعداد طلبه : 1 تاريخ تهيه : 28/06/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 85234418 -- -- -- -- 0.00  
سال و نيمسال : 1393-3 كد درس و گروه : 1022238-1751 نام درس : روش سخنراني(1)
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 1 تاريخ تهيه : 28/06/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9012202202 -- -- -- -- 0.00  

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد