امروز دوشنبه, 06 تیر 1401 - Mon 06 27 2022

منو

نمرات امتحانات مجدد گروه آموزشی اخلاق و تربیت اسلامی

سال و نيمسال : 1393-3 كد درس و گروه : 1021901-1752 نام درس : اخلاق اسلامي (1)
تعداد واحد : 1.00 تعداد طلبه : 1 تاريخ تهيه : 28/06/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9012202204 -- -- 20.00 -- 20.00  
سال و نيمسال : 1393-3 كد درس و گروه : 1021905-1751 نام درس : اخلاق اسلامي (5)
تعداد واحد : 1.00 تعداد طلبه : 4 تاريخ تهيه : 28/06/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9312208022 -- -- غ‌م -- 0.00  
2 9112206904 -- -- 17.50 -- 17.50  
3 9112208854 -- -- غ‌م -- 0.00  
4 9212206507 -- -- غ‌م -- 0.00  
سال و نيمسال : 1393-3 كد درس و گروه : 1021907-1751 نام درس : اخلاق اسلامي (7)
تعداد واحد : 1.00 تعداد طلبه : 3 تاريخ تهيه : 28/06/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9112206902 -- -- غ‌م -- 0.00  
2 9112206899 -- -- غ‌م -- 0.00  
3 9012202250 -- -- 20.00 -- 20.00  
سال و نيمسال : 1393-3 كد درس و گروه : 1021907-1758 نام درس : اخلاق اسلامي (7)
تعداد واحد : 1.00 تعداد طلبه : 2 تاريخ تهيه : 28/06/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9012202217 -- -- غ‌م -- 0.00  
2 9012202226 -- -- 18.50 -- 18.50  
سال و نيمسال : 1393-3 كد درس و گروه : 1021908-1751 نام درس : اخلاق اسلامي (8)
تعداد واحد : 1.00 تعداد طلبه : 1 تاريخ تهيه : 28/06/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9012202208 -- -- 20.00 -- 20.00  
سال و نيمسال : 1393-3 كد درس و گروه : 1021908-1758 نام درس : اخلاق اسلامي (8)
تعداد واحد : 1.00 تعداد طلبه : 1 تاريخ تهيه : 28/06/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9012202217 -- -- -- -- 0.00  
سال و نيمسال : 1393-3 كد درس و گروه : 1021909-1751 نام درس : مباحث تربيتي خانواده در اسلام
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 4 تاريخ تهيه : 28/06/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9012202203 -- -- -- -- 0.00  
2 9312208070 -- -- -- -- 0.00  
3 9312208053 -- -- -- -- 0.00  
4 9112206895 -- -- -- -- 0.00  
سال و نيمسال : 1393-3 كد درس و گروه : 1021910-1751 نام درس : روانشناسي تربيتي‌ و شيوه هاي مشاوره
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 1 تاريخ تهيه : 28/06/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9112206871 -- -- -- -- 0.00  
سال و نيمسال : 1393-3 كد درس و گروه : 1021958-1751 نام درس : اخلاق اسلامي1و2
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 1 تاريخ تهيه : 28/06/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9312208053 -- -- -- -- 0.00  
سال و نيمسال : 1393-3 كد درس و گروه : 1021959-1751 نام درس : اخلاق اسلامي(3و4)
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 1 تاريخ تهيه : 28/06/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9312208083 -- -- 20.00 -- 20.00  

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد