امروز دوشنبه, 06 تیر 1401 - Mon 06 27 2022

منو

نمرات امتحانات مجدد گروه آموزشی اصول فقه

سال و نيمسال : 1393-3 كد درس و گروه : 1021407-1751 نام درس : اصول‌فقه‌(1)
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 2 تاريخ تهيه : 28/06/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9012202227 -- -- 9.50 -- 9.50  
2 9012202233 -- -- 17.00 -- 17.00  
سال و نيمسال : 1393-3 كد درس و گروه : 1021407-1758 نام درس : اصول‌فقه‌(1)
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 1 تاريخ تهيه : 28/06/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9012202217 -- -- غ‌م -- 0.00  
سال و نيمسال : 1393-3 كد درس و گروه : 1021417-1751 نام درس : اصول فقه(1)
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 2 تاريخ تهيه : 28/06/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9112206903 -- -- 15.50 -- 15.50  
2 9212200245 -- -- 14.50 -- 14.50 مهمان امتحاني
سال و نيمسال : 1393-3 كد درس و گروه : 1021417-1752 نام درس : اصول فقه(1)
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 5 تاريخ تهيه : 28/06/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9112206876 -- -- 19.00 -- 19.00  
2 9112206872 -- -- 18.00 -- 18.00  
3 8812201974 -- -- 14.00 -- 14.00  
4 9112206618 -- -- 15.00 -- 15.00  
5 9112206869 -- -- 20.00 -- 20.00  
سال و نيمسال : 1393-3 كد درس و گروه : 1021417-1758 نام درس : اصول فقه(1)
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 1 تاريخ تهيه : 28/06/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 8912201763 -- -- 14.50 -- 14.50  
سال و نيمسال : 1393-3 كد درس و گروه : 1021422-1751 نام درس : اصول فقه(2)
تعداد واحد : 4.00 تعداد طلبه : 4 تاريخ تهيه : 28/06/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9012202203 -- -- غ‌م -- 0.00  
2 8812201731 -- -- غ‌م -- 0.00  
3 8912201751 -- -- غ‌م -- 0.00  
4 8712201320 -- -- 12.00 -- 9.60  
سال و نيمسال : 1393-3 كد درس و گروه : 1021422-1752 نام درس : اصول فقه(2)
تعداد واحد : 4.00 تعداد طلبه : 1 تاريخ تهيه : 28/06/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9012202247 غ‌م -- 13.00 -- 13.00  
سال و نيمسال : 1393-3 كد درس و گروه : 1021423-1751 نام درس : اصول فقه(3)
تعداد واحد : 4.00 تعداد طلبه : 2 تاريخ تهيه : 28/06/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 8912201751 غ‌م -- غ‌م -- 0.00  
2 9012202248 غ‌م -- 12.00 -- 12.00  
سال و نيمسال : 1393-3 كد درس و گروه : 1021424-1751 نام درس : اصول فقه(4)
تعداد واحد : 4.00 تعداد طلبه : 1 تاريخ تهيه : 28/06/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 8712201320 غ‌م -- 13.00 -- 13.00  

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد