امروز چهارشنبه, 26 تیر 1398 - Wed 07 17 2019

منو

نمرات امتحانات مجدد گروه آموزشی قرآن کریم

سال و نيمسال : 1393-3 كد درس و گروه : 1021207-1751 نام درس : تفسير ترتيبي (1)
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 2 تاريخ تهيه : 28/06/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9012202202 -- -- -- -- 0.00  
2 9012202227 -- -- -- -- 0.00  

سال و نيمسال : 1393-3 كد درس و گروه : 1021207-1758 نام درس : تفسير ترتيبي (1)
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 1 تاريخ تهيه : 28/06/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9012202217 -- -- -- -- 0.00  
سال و نيمسال : 1393-3 كد درس و گروه : 1021208-1751 نام درس : تفسير ترتيبي (2)
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 2 تاريخ تهيه : 28/06/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9012202242 -- -- 12.25 -- 12.25  
2 9012202248 -- -- غ‌م -- 0.00  
سال و نيمسال : 1393-3 كد درس و گروه : 1021208-1758 نام درس : تفسير ترتيبي (2)
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 1 تاريخ تهيه : 28/06/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9012202217 -- -- -- -- 0.00  
سال و نيمسال : 1393-3 كد درس و گروه : 1021225-1751 نام درس : تفسيرموضوعي‌
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 2 تاريخ تهيه : 28/06/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 891420054 -- -- 15.00 -- 15.00 مهمان امتحاني
2 9012202239 -- -- غ‌م -- 0.00  
سال و نيمسال : 1393-3 كد درس و گروه : 1021242-1751 نام درس : روان خواني
تعداد واحد : 1.00 تعداد طلبه : 3 تاريخ تهيه : 28/06/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9312208022 -- -- -- -- 0.00  
2 9212200206 -- -- -- -- 0.00  
3 84232434 -- -- -- -- 0.00  
سال و نيمسال : 1393-3 كد درس و گروه : 1021248-1751 نام درس : حفظ قرآن(1)
تعداد واحد : 0.50 تعداد طلبه : 1 تاريخ تهيه : 28/06/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9312208070 -- 15.00 3.75 -- 18.75  
سال و نيمسال : 1393-3 كد درس و گروه : 1021259-1751 نام درس : تفسير ترتيبي(2)
تعداد واحد : 3.00 تعداد طلبه : 2 تاريخ تهيه : 28/06/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9112206902 غ‌م -- غ‌م -- 0.00  
2 9112206903 غ‌م -- غ‌م -- 0.00  
سال و نيمسال : 1393-3 كد درس و گروه : 1021259-1752 نام درس : تفسير ترتيبي(2)
تعداد واحد : 3.00 تعداد طلبه : 1 تاريخ تهيه : 28/06/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9112206876 غ‌م 4.00 11.00 -- 15.00  

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد