امروز یکشنبه, 12 تیر 1401 - Sat 07 02 2022

منو

گروه آموزشی حقوق و سیاست

سال و نيمسال : 1393-2 كد درس و گروه : 1022301-1751 نام درس : قانون اساسي‌
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 12 تاريخ تهيه : 08/04/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9212206552 -- 4.00 14.00 -- 18.00  
2 9212206509 -- 4.00 15.00 -- 19.00  
3 9112206904 -- 4.00 15.00 -- 19.00  
4 9212206523 -- 4.00 غ‌م -- 0.00  
5 9212206467 -- 4.00 14.00 -- 18.00  
6 9012202221 -- 4.00 0.00 -- 4.00  
7 9212206526 -- 4.00 14.00 -- 18.00  
8 9212206507 -- 4.00 غ‌م -- 0.00  
9 9212202428 -- 4.00 0.00 -- 4.00 مهمان
10 8912201762 -- 4.00 13.00 -- 17.00  
11 9212206521 -- 4.00 0.00 -- 4.00  
12 9212206513 -- 4.00 15.00 -- 19.00  

 

 

سال و نيمسال : 1393-2 كد درس و گروه : 1022301-1752 نام درس : قانون اساسي‌
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 15 تاريخ تهيه : 08/04/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9212206800 -- 4.00 0.00 -- 4.00 مهمان
2 9212206546 -- -- -- -- 0.00  
3 9212206548 -- 4.00 15.00 -- 19.00  
4 9212206541 -- 4.00 16.00 -- 20.00  
5 9212206538 -- 4.00 16.00 -- 20.00  
6 9212206530 -- 4.00 16.00 -- 20.00  
7 9212206544 -- 4.00 15.00 -- 19.00  
8 9212206531 -- 4.00 14.00 -- 18.00  
9 9212206529 -- 4.00 16.00 -- 20.00  
10 9112206871 -- 4.00 10.00 -- 14.00  
11 9212206532 -- 4.00 16.00 -- 20.00  
12 9212206533 -- 4.00 14.00 -- 18.00  
13 9212211054 -- 4.00 13.00 -- 17.00  
14 9212206539 -- 4.00 15.00 -- 19.00  
15 9112206880 -- 4.00 16.00 -- 20.00  

 

 

سال و نيمسال : 1393-2 كد درس و گروه : 1022304-1751 نام درس : نظام سياسي اسلام‌
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 20 تاريخ تهيه : 08/04/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9012202198 -- -- 20.00 -- 20.00  
2 9012202202 -- -- 17.00 -- 17.00  
3 9012202203 -- -- 20.00 -- 20.00  
4 8812205779 -- -- 20.00 -- 20.00  
5 9012202080 -- -- 20.00 -- 20.00 مهمان امتحاني
6 9012202208 -- -- 20.00 -- 20.00  
7 9112206870 -- -- 20.00 -- 20.00  
8 9012202082 -- -- 20.00 -- 20.00 مهمان امتحاني
9 8812201731 -- -- 20.00 -- 20.00  
10 9012202337 -- -- 20.00 -- 20.00 مهمان
11 8812201974 -- -- 20.00 -- 20.00  
12 9212200206 -- -- -- -- 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
13 9012202225 -- -- 20.00 -- 20.00  
14 9012202229 -- -- 20.00 -- 20.00  
15 9012202233 -- -- غ‌م -- 0.00  
16 8912201751 -- -- غ‌م -- 0.00  
17 9112206895 -- -- 18.00 -- 18.00  
18 9112209103 -- -- 18.00 -- 18.00 مهمان امتحاني
19 9012202242 -- -- 20.00 -- 20.00  
20 8912201760 -- -- 0.00 -- 0.00  

 

 

سال و نيمسال : 1393-2 كد درس و گروه : 1022304-1758 نام درس : نظام سياسي اسلام‌
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 4 تاريخ تهيه : 08/04/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9012202206 -- -- غ‌م -- 0.00  
2 9112209156 -- -- 20.00 -- 20.00 مهمان امتحاني
3 9012207847 -- -- 20.00 -- 20.00 مهمان امتحاني
4 9112209158 -- -- 20.00 -- 20.00 مهمان امتحاني

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد