امروز یکشنبه, 12 تیر 1401 - Sat 07 02 2022

منو

گروه آموزشی اصول فقه

سال و نيمسال : 1393-2 كد درس و گروه : 1021407-1751 نام درس : اصول‌فقه‌(1)
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 2 تاريخ تهيه : 08/04/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9012202227 -- -- غ‌م -- 0.00  
2 9012202239 -- -- 12.00 -- 12.00  

 

 

سال و نيمسال : 1393-2 كد درس و گروه : 1021407-1758 نام درس : اصول‌فقه‌(1)
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 1 تاريخ تهيه : 08/04/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9012202217 -- -- غ‌م -- 0.00  

 

 

سال و نيمسال : 1393-2 كد درس و گروه : 1021417-1751 نام درس : اصول فقه(1)
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 12 تاريخ تهيه : 08/04/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 8912201740 -- -- -- -- 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
2 9112206900 -- -- 20.00 -- 20.00  
3 9112206902 -- -- 13.50 -- 13.50  
4 9212200206 -- -- 16.00 -- 16.00  
5 9112206903 -- -- غ‌م -- 0.00  
6 8912201754 -- -- 0.00 -- 0.00  
7 9112206782 -- -- 12.00 -- 12.00  
8 9212200245 -- -- 10.50 -- 10.50 مهمان
9 9112206940 -- -- 20.00 -- 20.00  
10 9012202250 -- -- 17.50 -- 17.50  
11 9112206897 -- -- 13.50 -- 13.50  
12 8712201320 -- -- 17.50 -- 17.50  

 

 

سال و نيمسال : 1393-2 كد درس و گروه : 1021417-1752 نام درس : اصول فقه(1)
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 13 تاريخ تهيه : 08/04/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9112206864 -- -- 18.50 -- 18.50  
2 9112206886 -- -- 16.00 -- 16.00  
3 9112206876 -- -- غ‌م -- 0.00  
4 9112206872 -- -- غ‌م -- 0.00  
5 9112206882 -- -- 20.00 -- 20.00  
6 9112206883 -- -- 0.00 -- 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
7 9112206896 -- -- 20.00 -- 20.00  
8 9112206861 -- -- 12.00 -- 12.00  
9 9112206875 -- -- 18.50 -- 18.50  
10 9112206874 -- -- 20.00 -- 20.00  
11 9112206865 -- -- 19.00 -- 19.00  
12 9112206618 -- -- 10.50 -- 10.50  
13 9112206869 -- -- غ‌م -- 0.00  

 

 

سال و نيمسال : 1393-2 كد درس و گروه : 1021417-1758 نام درس : اصول فقه(1)
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 2 تاريخ تهيه : 08/04/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9012202226 -- -- 17.50 -- 17.50  
2 8912201763 -- -- غ‌م -- 0.00  

 

 

سال و نيمسال : 1393-2 كد درس و گروه : 1021422-1751 نام درس : اصول فقه(2)
تعداد واحد : 4.00 تعداد طلبه : 1 تاريخ تهيه : 08/04/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9012202231 17.50 -- 17.50 -- 17.50  

 

 

سال و نيمسال : 1393-2 كد درس و گروه : 1021422-1752 نام درس : اصول فقه(2)
تعداد واحد : 4.00 تعداد طلبه : 12 تاريخ تهيه : 08/04/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9012202199 20.00 -- 15.00 -- 16.00  
2 9012202204 20.00 -- 18.50 -- 18.80  
3 9012202205 20.00 -- 20.00 -- 20.00  
4 8912206354 19.50 -- 18.50 -- 18.70  
5 9012202220 20.00 -- 19.00 -- 19.20  
6 9012202337 20.00 -- غ‌م -- 0.00 مهمان
7 9112206901 0.00 -- 0.00 -- 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
8 8812201974 16.50 -- 5.00 -- 7.30  
9 9012202230 20.00 -- 20.00 -- 20.00  
10 9012202237 20.00 -- 11.50 -- 13.20  
11 9012202243 20.00 -- 19.00 -- 19.20  
12 9012202247 19.50 -- غ‌م -- 0.00  

 

 

سال و نيمسال : 1393-2 كد درس و گروه : 1021423-1751 نام درس : اصول فقه(3)
تعداد واحد : 4.00 تعداد طلبه : 11 تاريخ تهيه : 08/04/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9012202198 20.00 -- 15.50 -- 16.40  
2 9012202080 17.00 -- 12.50 -- 13.40 مهمان امتحاني
3 9012202208 20.00 -- 18.00 -- 18.40  
4 9012202082 18.50 -- 13.50 -- 14.50 مهمان امتحاني
5 9012202225 20.00 -- 18.00 -- 18.40  
6 9012202229 20.00 -- 16.00 -- 16.80  
7 8912201780 17.50 -- 17.00 -- 17.10  
8 8912201751 20.00 -- غ‌م -- 0.00  
9 9012202242 18.00 -- 15.00 -- 15.60  
10 9012202248 18.00 -- غ‌م -- 0.00  
11 8712201320 غ‌م -- 12.00 -- 12.00  

 

 

سال و نيمسال : 1393-2 كد درس و گروه : 1021423-1758 نام درس : اصول فقه(3)
تعداد واحد : 4.00 تعداد طلبه : 3 تاريخ تهيه : 08/04/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 8712200781 غ‌م -- 9.00 -- 9.00  
2 85220527 11.00 -- 15.50 -- 14.60  
3 8812205452 غ‌م -- 12.00 -- 12.00  

 

 

سال و نيمسال : 1393-2 كد درس و گروه : 1021424-1758 نام درس : اصول فقه(4)
تعداد واحد : 4.00 تعداد طلبه : 1 تاريخ تهيه : 08/04/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 8712203254 غ‌م -- 16.00 -- 16.00  

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد