امروز یکشنبه, 12 تیر 1401 - Sat 07 02 2022

منو

گروه آموزشی منطق و فلسفه

سال و نيمسال : 1393-2 كد درس و گروه : 1021703-1752 نام درس : منطق (3)
تعداد واحد : 3.00 تعداد طلبه : 11 تاريخ تهيه : 08/04/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9012202199 20.00 -- 20.00 -- 20.00  
2 9012202204 19.75 -- 20.00 -- 19.95  
3 9012202205 19.50 -- 19.50 -- 19.50  
4 9012202220 19.00 -- 19.50 -- 19.40  
5 9012202230 20.00 -- 20.00 -- 20.00  
6 9012202231 19.75 -- 19.00 -- 19.15  
7 9012202233 غ‌م -- 19.00 -- 19.00  
8 9112209103 0.00 -- غ‌م -- 0.00 مهمان امتحاني
9 9012202237 18.50 -- 19.00 -- 18.90  
10 9012202243 20.00 -- 20.00 -- 20.00  
11 9012202247 19.50 -- 18.50 -- 18.70  

 

 

سال و نيمسال : 1393-2 كد درس و گروه : 1021704-1751 نام درس : فلسفه (1)
تعداد واحد : 4.00 تعداد طلبه : 11 تاريخ تهيه : 08/04/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9012202198 20.00 -- 16.50 -- 17.20  
2 9012202203 18.50 -- 13.00 -- 14.10  
3 8912201741 0.00 -- غ‌م -- 0.00  
4 9012202080 20.00 -- 15.50 -- 16.40 مهمان امتحاني
5 9012202208 20.00 -- 18.00 -- 18.40  
6 9012202082 20.00 -- 11.50 -- 13.20 مهمان امتحاني
7 9012202225 20.00 -- 17.00 -- 17.60  
8 9012202229 20.00 -- 19.50 -- 19.60  
9 8912201751 20.00 -- 13.50 -- 14.80  
10 9012202248 20.00 -- 10.00 -- 12.00  
11 8912201760 0.00 -- -- -- 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي

 

 

سال و نيمسال : 1393-2 كد درس و گروه : 1021704-1758 نام درس : فلسفه (1)
تعداد واحد : 4.00 تعداد طلبه : 1 تاريخ تهيه : 08/04/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 85220527 15.00 -- 12.00 -- 12.60  

 

 

سال و نيمسال : 1393-2 كد درس و گروه : 1021711-1751 نام درس : منطق‌(2)
تعداد واحد : 4.00 تعداد طلبه : 12 تاريخ تهيه : 08/04/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 8912201740 غ‌م -- -- -- 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
2 9112206900 18.50 -- 16.00 -- 16.50  
3 8912201745 0.00 -- -- -- 0.00  
4 9112206901 18.00 -- 18.00 -- 18.00  
5 9112206902 17.00 -- 18.00 -- 17.80  
6 9012202227 17.00 -- 16.50 -- 16.60  
7 9112206903 غ‌م -- غ‌م -- 0.00  
8 9112206782 0.00 -- -- -- 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
9 9012202239 17.00 -- 15.50 -- 15.80  
10 9112206940 19.50 -- 19.00 -- 19.10  
11 9012202250 20.00 -- 18.50 -- 18.80  
12 9112206897 18.00 -- 12.50 -- 13.60  

 

 

سال و نيمسال : 1393-2 كد درس و گروه : 1021711-1758 نام درس : منطق‌(2)
تعداد واحد : 4.00 تعداد طلبه : 3 تاريخ تهيه : 08/04/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9012202226 20.00 -- 19.50 -- 19.60  
2 8812205452 غ‌م -- 14.00 -- 14.00  
3 8912201763 17.00 -- 16.00 -- 16.20  

 

 

سال و نيمسال : 1393-2 كد درس و گروه : 1021739-1752 نام درس : منطق(1)
تعداد واحد : 3.00 تعداد طلبه : 15 تاريخ تهيه : 08/04/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9112206864 19.50 -- 18.00 -- 18.30  
2 9112206886 17.00 -- 15.50 -- 15.80  
3 9112206876 19.75 -- 16.00 -- 16.75  
4 9112206872 غ‌م -- غ‌م -- 0.00  
5 9112206882 20.00 -- 18.00 -- 18.40  
6 9112206883 غ‌م -- 0.00 -- 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
7 9112206896 19.75 -- 19.50 -- 19.55  
8 9112206861 19.00 -- 16.50 -- 17.00  
9 9112206875 18.50 -- 15.50 -- 16.10  
10 8912201751 غ‌م -- غ‌م -- 0.00  
11 9112206874 20.00 -- 18.50 -- 18.80  
12 9112206865 19.50 -- 19.00 -- 19.10  
13 9012202242 16.00 -- 17.00 -- 16.80  
14 9112206618 18.50 -- 15.50 -- 16.10  
15 9112206869 17.50 -- 18.50 -- 18.30  

 

 

سال و نيمسال : 1393-2 كد درس و گروه : 1021739-1759 نام درس : منطق(1)
تعداد واحد : 3.00 تعداد طلبه : 1 تاريخ تهيه : 08/04/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9012202217 غ‌م -- غ‌م -- 0.00  

 

 

سال و نيمسال : 1393-2 كد درس و گروه : 1021740-1751 نام درس : فلسفه (1)
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 2 تاريخ تهيه : 08/04/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 8812205779 -- -- 15.50 -- 15.50  
2 8812201731 -- -- 15.00 -- 15.00  

 

 

سال و نيمسال : 1393-2 كد درس و گروه : 1021742-1758 نام درس : فلسفه(2)
تعداد واحد : 3.00 تعداد طلبه : 1 تاريخ تهيه : 08/04/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 8712203254 غ‌م -- 20.00 -- 20.00  

 

 

سال و نيمسال : 1393-2 كد درس و گروه : 1021743-1751 نام درس : فلسفه (3)
تعداد واحد : 3.00 تعداد طلبه : 2 تاريخ تهيه : 08/04/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 8712202285 غ‌م -- 18.00 -- 18.00  
2 85234418 غ‌م -- غ‌م -- 0.00  

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد