امروز یکشنبه, 01 خرداد 1401 - Sun 05 22 2022

منو

گروه آموزشی عقاید و کلام

سال و نيمسال : 1393-2 كد درس و گروه : 1021601-1758 نام درس : عقايد استدلالي(1)
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 1 تاريخ تهيه : 08/04/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 8712203254 -- -- 20.00 -- 20.00  

 

 

سال و نيمسال : 1393-2 كد درس و گروه : 1021603-1751 نام درس : عقايد استدلالي (3)
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 1 تاريخ تهيه : 08/04/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9012202221 -- -- -- -- 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي

 

 

سال و نيمسال : 1393-2 كد درس و گروه : 1021604-1751 نام درس : مسايل جديد كلامي‌
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 15 تاريخ تهيه : 08/04/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 8912201741 -- 2.00 15.00 -- 17.00  
2 8812205779 -- 2.00 13.50 -- 15.50  
3 8912206354 -- 3.50 16.00 -- 19.50  
4 8912201743 -- 3.50 15.50 -- 19.00  
5 8812201731 -- 2.50 15.50 -- 18.00  
6 8712202285 -- 3.50 14.00 -- 17.50  
7 8812201974 -- 3.00 13.50 -- 16.50  
8 8912201746 -- 4.00 16.00 -- 20.00  
9 8912201780 -- 3.00 15.50 -- 18.50  
10 8912201754 -- 0.00 -- -- 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
11 9212200245 -- 3.50 14.00 -- 17.50 مهمان
12 8912201761 -- 3.00 15.00 -- 18.00  
13 8912201762 -- 3.00 14.00 -- 17.00  
14 8912201760 -- 0.00 0.00 -- 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
15 8912201768 -- 0.00 غ‌م -- 0.00  

 

 

سال و نيمسال : 1393-2 كد درس و گروه : 1021604-1759 نام درس : مسايل جديد كلامي‌
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 1 تاريخ تهيه : 08/04/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 8712203254 -- -- 17.50 -- 17.50  

 

 

سال و نيمسال : 1393-2 كد درس و گروه : 1021627-1751 نام درس : عقايد استدلالي(2)
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 3 تاريخ تهيه : 08/04/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9112206904 -- -- 10.00 -- 10.00  
2 9112206872 -- -- 19.00 -- 19.00  
3 9112206901 -- -- غ‌م -- 0.00  

 

 

سال و نيمسال : 1393-2 كد درس و گروه : 1021628-1751 نام درس : عقايد استدلالي(3)
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 4 تاريخ تهيه : 08/04/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9112206904 -- -- 10.00 -- 10.00  
2 9112206872 -- -- 19.00 -- 19.00  
3 9112206901 -- -- غ‌م -- 0.00  
4 9112206899 -- -- 13.00 -- 13.00  

 

 

سال و نيمسال : 1393-2 كد درس و گروه : 1021628-1752 نام درس : عقايد استدلالي(3)
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 1 تاريخ تهيه : 08/04/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9112206867 -- -- 15.00 -- 15.00  

 

 

سال و نيمسال : 1393-2 كد درس و گروه : 1021633-1751 نام درس : عقايد استدلالي(2)
تعداد واحد : 4.00 تعداد طلبه : 8 تاريخ تهيه : 08/04/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9212206509 20.00 -- 11.50 -- 13.20  
2 9212206523 غ‌م -- غ‌م -- 0.00  
3 9212206467 20.00 -- 18.50 -- 18.80  
4 9212206526 18.00 -- غ‌م -- 0.00  
5 9212206507 18.00 -- 14.00 -- 14.80  
6 9212202428 20.00 -- غ‌م -- 0.00 مهمان
7 9212206521 0.00 -- -- -- 0.00  
8 9212206513 20.00 -- 14.00 -- 15.20  

 

 

سال و نيمسال : 1393-2 كد درس و گروه : 1021633-1752 نام درس : عقايد استدلالي(2)
تعداد واحد : 4.00 تعداد طلبه : 12 تاريخ تهيه : 08/04/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9212206800 0.00 -- -- -- 0.00 مهمان
2 9212206546 -- -- -- -- 0.00  
3 9212206548 17.00 -- 12.00 -- 13.00  
4 9212206541 19.00 -- 19.00 -- 19.00  
5 9212206552 18.00 -- غ‌م -- 0.00  
6 9212206538 18.50 -- 20.00 -- 19.70  
7 9212206530 18.00 -- 15.00 -- 15.60  
8 9212206531 18.00 -- 16.00 -- 16.40  
9 9212206529 12.00 -- 14.00 -- 13.60  
10 9212200206 0.00 -- غ‌م -- 0.00  
11 9212206533 19.00 -- 18.50 -- 18.60  
12 9212211054 16.00 -- 14.00 -- 14.40  

 

 

سال و نيمسال : 1393-2 كد درس و گروه : 1021513-1751 نام درس : آشنايي با نهج البلاغه
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 19 تاريخ تهيه : 08/04/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9012202202 -- -- غ‌م -- 0.00  
2 9012202203 -- -- غ‌م -- 0.00  
3 8912201741 -- -- غ‌م -- 0.00  
4 9012202208 -- -- غ‌م -- 0.00  
5 8912206354 -- -- 19.00 -- 19.00  
6 8912201743 -- -- غ‌م -- 0.00  
7 9012202219 -- -- -- -- 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
8 8912201745 -- -- 0.00 -- 0.00  
9 9212200206 -- -- غ‌م -- 0.00  
10 8912201746 -- -- 20.00 -- 20.00  
11 9012202227 -- -- غ‌م -- 0.00  
12 8912201780 -- -- 18.00 -- 18.00  
13 9212200223 -- -- غ‌م -- 0.00 مهمان
14 9012202239 -- -- غ‌م -- 0.00  
15 8912201761 -- -- 15.00 -- 15.00  
16 8912201762 -- -- 14.00 -- 14.00  
17 8812203326 -- -- 10.50 -- 10.50  
18 9112206897 -- -- غ‌م -- 0.00  
19 8912201768 -- -- غ‌م -- 0.00  

 

 

سال و نيمسال : 1393-2 كد درس و گروه : 1021513-1752 نام درس : آشنايي با نهج البلاغه
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 9 تاريخ تهيه : 08/04/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9012202199 -- -- 19.50 -- 19.50  
2 9012202204 -- -- غ‌م -- 0.00  
3 9012202220 -- -- 20.00 -- 20.00  
4 9012202230 -- -- 17.00 -- 17.00  
5 9012202231 -- -- 16.00 -- 16.00  
6 9012202233 -- -- 19.00 -- 19.00  
7 9012202237 -- -- 18.25 -- 18.25  
8 9012202243 -- -- 17.50 -- 17.50  
9 9012202247 -- -- 17.25 -- 17.25  

 

 

سال و نيمسال : 1393-2 كد درس و گروه : 1021513-1758 نام درس : آشنايي با نهج البلاغه
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 2 تاريخ تهيه : 08/04/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9012202206 -- -- غ‌م -- 0.00  
2 8912201763 -- -- غ‌م -- 0.00  

 

 

 

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد