امروز یکشنبه, 01 خرداد 1401 - Sun 05 22 2022

منو

گروه آموزشی فقه

سال و نيمسال : 1393-2 كد درس و گروه : 1021322-1751 نام درس : فقه استدلالي‌(2)
تعداد واحد : 3.00 تعداد طلبه : 12 تاريخ تهيه : 08/04/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9012202198 20.00 -- 15.00 -- 16.00  
2 9012202203 19.00 -- 17.50 -- 17.80  
3 9012202080 19.50 -- 17.50 -- 17.90 مهمان امتحاني
4 9012202208 20.00 -- 16.50 -- 17.20  
5 9012202082 20.00 -- 18.00 -- 18.40 مهمان امتحاني
6 9012202337 19.50 -- غ‌م -- 0.00 مهمان
7 8812201974 16.50 -- 15.00 -- 15.30  
8 9012202225 20.00 -- 18.00 -- 18.40  
9 9012202229 20.00 -- 18.50 -- 18.80  
10 8912201780 20.00 -- 15.25 -- 16.20  
11 8912201751 18.00 -- 16.75 -- 17.00  
12 9012202242 16.50 -- 16.00 -- 16.10  

 

 

سال و نيمسال : 1393-2 كد درس و گروه : 1021322-1758 نام درس : فقه استدلالي‌(2)
تعداد واحد : 3.00 تعداد طلبه : 3 تاريخ تهيه : 08/04/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9012202206 غ‌م -- 8.50 -- 8.50  
2 85220527 14.00 -- 16.25 -- 15.80  
3 8912201763 19.00 -- 16.50 -- 17.00  

 

 

سال و نيمسال : 1393-2 كد درس و گروه : 1021324-1751 نام درس : فقه‌استدلالي‌(4)
تعداد واحد : 4.00 تعداد طلبه : 10 تاريخ تهيه : 08/04/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 8912201741 غ‌م -- غ‌م -- 0.00  
2 86221100 15.00 -- 13.00 -- 13.40  
3 8912206354 20.00 -- 20.00 -- 20.00  
4 8912201743 20.00 -- 20.00 -- 20.00  
5 8912201746 20.00 -- 20.00 -- 20.00  
6 85234418 غ‌م -- -- -- 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
7 8912201761 17.00 -- 17.50 -- 17.40  
8 8912201762 18.00 -- 17.00 -- 17.20  
9 8812203326 20.00 -- 13.00 -- 14.40  
10 8912201768 غ‌م -- غ‌م -- 0.00  

 

 

سال و نيمسال : 1393-2 كد درس و گروه : 1021324-1758 نام درس : فقه‌استدلالي‌(4)
تعداد واحد : 4.00 تعداد طلبه : 3 تاريخ تهيه : 08/04/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 8712203254 غ‌م -- 16.25 -- 16.25  
2 85220527 16.00 -- 11.00 -- 12.00  
3 8812205452 غ‌م -- 17.50 -- 17.50  

 

 

سال و نيمسال : 1393-2 كد درس و گروه : 1021338-1751 نام درس : احكام‌عمومي‌(2)
تعداد واحد : 3.00 تعداد طلبه : 1 تاريخ تهيه : 08/04/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9112206880 غ‌م -- 16.00 -- 16.00  

 

 

سال و نيمسال : 1393-2 كد درس و گروه : 1021346-1751 نام درس : احكام عمومي(2)
تعداد واحد : 4.00 تعداد طلبه : 15 تاريخ تهيه : 08/04/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9312208282 20.00 -- 19.50 -- 19.60  
2 9312208022 18.00 -- 12.00 -- 13.20  
3 9312208070 19.00 -- 14.50 -- 15.40  
4 9312208051 20.00 -- 18.00 -- 18.40  
5 9312208048 18.00 -- 20.00 -- 19.60  
6 9312208055 0.00 -- -- -- 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
7 9312208368 غ‌م -- 17.50 -- 17.50  
8 9312208033 20.00 -- 16.00 -- 16.80  
9 9312208027 20.00 -- 15.00 -- 16.00  
10 9312208083 19.00 -- 16.00 -- 16.60  
11 9312208294 20.00 -- 18.00 -- 18.40  
12 9312208042 0.00 -- 0.00 -- 0.00  
13 9312208036 20.00 -- 18.50 -- 18.80  
14 9312208023 20.00 -- 18.50 -- 18.80  
15 9312208079 17.00 -- 18.00 -- 17.80  

 

 

 

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد