امروز یکشنبه, 12 تیر 1401 - Sat 07 02 2022

منو

گروه آموزشی ادبیات عرب

سال و نيمسال : 1393-2 كد درس و گروه : 1021101-1751 نام درس : نحو مقدماتي‌
تعداد واحد : 3.00 تعداد طلبه : 1 تاريخ تهيه : 08/04/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 86221040 غ‌م -- 12.00 -- 12.00  

 

 

سال و نيمسال : 1393-2 كد درس و گروه : 1021105-1751 نام درس : نحو پيشرفته (2)
تعداد واحد : 4.00 تعداد طلبه : 1 تاريخ تهيه : 08/04/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 8712200896 15.00 -- 9.00 -- 10.20 مهمان

 

سال و نيمسال : 1393-2 كد درس و گروه : 1021107-1751 نام درس : نحو عالي (2)
تعداد واحد : 3.00 تعداد طلبه : 12 تاريخ تهيه : 08/04/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 8912201740 0.00 -- 0.00 -- 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
2 9112206900 17.50 -- 16.00 -- 16.30  
3 9112206901 13.00 -- 13.50 -- 13.40  
4 9112206902 17.00 -- 15.50 -- 15.80  
5 9012202227 15.00 -- 9.00 -- 10.20  
6 9112206903 غ‌م -- غ‌م -- 0.00  
7 9112206782 18.00 -- 16.50 -- 16.80  
8 9012202239 13.00 -- 15.50 -- 15.00  
9 9112206940 19.50 -- 19.50 -- 19.50  
10 9012202250 19.50 -- 19.50 -- 19.50  
11 9112206897 13.00 -- 13.50 -- 13.40  
12 8712201320 غ‌م -- غ‌م -- 0.00  

 

 

سال و نيمسال : 1393-2 كد درس و گروه : 1021107-1752 نام درس : نحو عالي (2)
تعداد واحد : 3.00 تعداد طلبه : 15 تاريخ تهيه : 08/04/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9112206864 16.00 -- 17.00 -- 16.80  
2 9112206886 غ‌م -- 14.00 -- 14.00  
3 9112206876 16.00 -- 14.50 -- 14.80  
4 9112206872 غ‌م -- غ‌م -- 0.00  
5 8812201974 غ‌م -- غ‌م -- 0.00  
6 9112206882 19.25 -- 16.75 -- 17.25  
7 9112206883 0.00 -- غ‌م -- 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
8 9112206896 20.00 -- 18.00 -- 18.40  
9 84232434 14.50 -- 6.50 -- 8.10  
10 9112206861 16.50 -- 12.00 -- 12.90  
11 9112206875 16.00 -- 12.25 -- 13.00  
12 9112206874 20.00 -- 19.50 -- 19.60  
13 9112206865 20.00 -- 18.50 -- 18.80  
14 9112206618 14.50 -- 14.75 -- 14.70  
15 9112206869 17.00 -- 17.00 -- 17.00  

 

 

سال و نيمسال : 1393-2 كد درس و گروه : 1021107-1758 نام درس : نحو عالي (2)
تعداد واحد : 3.00 تعداد طلبه : 3 تاريخ تهيه : 08/04/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9012202206 18.50 -- 15.50 -- 16.10  
2 9012202226 18.50 -- 20.00 -- 19.70  
3 8912201763 14.50 -- 14.50 -- 14.50  

 

 

سال و نيمسال : 1393-2 كد درس و گروه : 1021107-1759 نام درس : نحو عالي (2)
تعداد واحد : 3.00 تعداد طلبه : 1 تاريخ تهيه : 08/04/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9012202217 غ‌م -- غ‌م -- 0.00  

 

 

سال و نيمسال : 1393-2 كد درس و گروه : 1021109-1751 نام درس : نحو عالي (4)
تعداد واحد : 3.00 تعداد طلبه : 13 تاريخ تهيه : 08/04/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9012202198 14.00 -- 13.50 -- 13.60  
2 9012202203 14.00 -- 15.00 -- 14.80  
3 9012202080 13.00 -- 18.50 -- 17.40 مهمان امتحاني
4 9012202208 19.50 -- 19.50 -- 19.50  
5 9012202082 14.00 -- 12.50 -- 12.80 مهمان امتحاني
6 891420107 19.50 -- 15.00 -- 15.90  
7 9012202225 19.50 -- 19.00 -- 19.10  
8 9012202229 17.50 -- 19.00 -- 18.70  
9 8912201751 غ‌م -- 10.00 -- 10.00  
10 8812205956 15.00 -- 13.50 -- 13.80 مهمان
11 9012202242 15.50 -- 16.00 -- 15.90  
12 8812203326 غ‌م -- غ‌م -- 0.00  
13 9012202248 15.00 -- 12.00 -- 12.60  

 

 

سال و نيمسال : 1393-2 كد درس و گروه : 1021109-1752 نام درس : نحو عالي (4)
تعداد واحد : 3.00 تعداد طلبه : 2 تاريخ تهيه : 08/04/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9012202205 غ‌م -- غ‌م -- 0.00  
2 9212200245 غ‌م -- 10.50 -- 10.50 مهمان

 

 

سال و نيمسال : 1393-2 كد درس و گروه : 1021109-1758 نام درس : نحو عالي (4)
تعداد واحد : 3.00 تعداد طلبه : 1 تاريخ تهيه : 08/04/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9012202206 غ‌م -- غ‌م -- 0.00  

 

 

سال و نيمسال : 1393-2 كد درس و گروه : 1021110-1751 نام درس : تجزيه و تركيب (1)
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 13 تاريخ تهيه : 08/04/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9112206900 -- 4.00 10.50 -- 14.50  
2 8912201745 -- 0.00 -- -- 0.00  
3 9112206901 -- 4.00 9.25 -- 13.25  
4 9112206902 -- 4.00 15.00 -- 19.00  
5 9012202227 -- 3.50 12.50 -- 16.00  
6 9112206903 -- 4.00 0.00 -- 4.00  
7 8912201754 -- 0.00 0.00 -- 0.00  
8 9112206782 -- 4.00 14.50 -- 18.50  
9 9012202239 -- 4.00 11.25 -- 15.25  
10 9012202242 -- 0.00 -- -- 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
11 9112206940 -- 4.00 15.00 -- 19.00  
12 9012202250 -- 4.00 15.50 -- 19.50  
13 9112206897 -- 4.00 9.50 -- 13.50  

 

 

سال و نيمسال : 1393-2 كد درس و گروه : 1021110-1758 نام درس : تجزيه و تركيب (1)
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 2 تاريخ تهيه : 08/04/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9012202206 -- 0.00 13.00 -- 13.00  
2 9012202226 -- 4.00 14.50 -- 18.50  

 

 

سال و نيمسال : 1393-2 كد درس و گروه : 1021110-1759 نام درس : تجزيه و تركيب (1)
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 1 تاريخ تهيه : 08/04/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9012202217 -- -- غ‌م -- 0.00  

 

 

سال و نيمسال : 1393-2 كد درس و گروه : 1021111-1751 نام درس : تجزيه و تركيب (2)
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 16 تاريخ تهيه : 08/04/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 8912201741 -- 3.75 12.75 -- 16.50  
2 9012202208 -- 4.00 16.00 -- 20.00  
3 8912206354 -- 3.75 16.00 -- 19.75  
4 8912201743 -- 4.00 16.00 -- 20.00  
5 8812201974 -- 3.50 12.00 -- 15.50  
6 9212200206 -- 2.50 11.25 -- 13.75  
7 8912201746 -- 4.00 16.00 -- 20.00  
8 891420054 -- 0.00 0.00 -- 0.00 مهمان
9 8912201780 -- 4.00 16.00 -- 20.00  
10 9212200245 -- 3.75 11.50 -- 15.25 مهمان
11 8912201761 -- 3.50 13.75 -- 17.25  
12 8912201762 -- 3.25 12.25 -- 15.50  
13 8812203326 -- 0.00 غ‌م -- 0.00  
14 8912201760 -- 0.00 0.00 -- 0.00  
15 8712201320 -- 0.00 غ‌م -- 0.00  
16 8912201768 -- 3.75 15.00 -- 18.75  

 

 

سال و نيمسال : 1393-2 كد درس و گروه : 1021111-1758 نام درس : تجزيه و تركيب (2)
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 2 تاريخ تهيه : 08/04/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 85220527 -- 3.00 9.75 -- 12.75  
2 8912201763 -- 0.00 غ‌م -- 0.00  

 

 

سال و نيمسال : 1393-2 كد درس و گروه : 1021113-1758 نام درس : آشنايي با علوم بلاغي (2)
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 1 تاريخ تهيه : 08/04/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 8712200781 -- -- 17.50 -- 17.50  

 

 

سال و نيمسال : 1393-2 كد درس و گروه : 1021142-1751 نام درس : صرف متوسطه(2)
تعداد واحد : 4.00 تعداد طلبه : 2 تاريخ تهيه : 08/04/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9112206868 -- -- -- -- 0.00  
2 9212206521 -- -- -- -- 0.00  

 

 

سال و نيمسال : 1393-2 كد درس و گروه : 1021146-1751 نام درس : نحو پيشرفته(2)
تعداد واحد : 4.00 تعداد طلبه : 12 تاريخ تهيه : 08/04/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 8812205779 غ‌م -- 10.00 -- 10.00  
2 9212206509 18.00 -- 12.00 -- 13.20  
3 9112208854 غ‌م -- 10.00 -- 10.00  
4 8812201731 غ‌م -- 12.00 -- 12.00  
5 9212206467 18.00 -- 18.00 -- 18.00  
6 9012202219 0.00 -- 0.00 -- 0.00  
7 9212206526 15.25 -- 6.00 -- 7.85 حذف به علت غيبت كلاسي
8 9112206899 14.50 -- 10.00 -- 10.90  
9 9212206507 17.00 -- 12.50 -- 13.40  
10 9112206867 15.00 -- 12.00 -- 12.60  
11 9212202428 19.50 -- غ‌م -- 0.00 مهمان
12 9212206513 18.50 -- 17.00 -- 17.30  

 

 

سال و نيمسال : 1393-2 كد درس و گروه : 1021146-1752 نام درس : نحو پيشرفته(2)
تعداد واحد : 4.00 تعداد طلبه : 6 تاريخ تهيه : 08/04/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9212206541 14.00 -- 16.50 -- 16.00  
2 9212206552 14.50 -- 12.00 -- 12.50  
3 9212206538 15.00 -- 12.50 -- 13.00  
4 9212206530 14.50 -- 13.50 -- 13.70  
5 9112209509 12.00 -- 7.00 -- 8.00 مهمان
6 9212206533 15.00 -- 16.00 -- 15.80  

 

 

سال و نيمسال : 1393-2 كد درس و گروه : 1021147-1751 نام درس : نحو مقدماتي
تعداد واحد : 3.00 تعداد طلبه : 24 تاريخ تهيه : 08/04/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9312208282 20.00 -- 18.75 -- 19.00  
2 9212206800 0.00 -- 0.00 -- 0.00 مهمان
3 9212206546 -- -- -- -- 0.00  
4 9212206548 10.00 -- 4.00 -- 5.20  
5 9112206870 10.00 -- 6.25 -- 7.00  
6 9112206904 11.50 -- غ‌م -- 0.00  
7 9312208070 11.50 -- 12.25 -- 12.10  
8 9312208051 13.00 -- 6.00 -- 7.40  
9 9312208048 19.00 -- 15.25 -- 16.00  
10 9312208055 0.00 -- غ‌م -- 0.00  
11 8912201745 0.00 -- غ‌م -- 0.00  
12 9312208368 20.00 -- 17.25 -- 17.80  
13 9312208033 15.50 -- 15.00 -- 15.10  
14 9312208027 18.50 -- 11.00 -- 12.50  
15 9312208294 17.50 -- 16.50 -- 16.70  
16 9312208042 0.00 -- 0.00 -- 0.00  
17 9112206871 10.00 -- 4.00 -- 5.20  
18 8912201754 0.00 -- غ‌م -- 0.00  
19 9312210533 20.00 -- 20.00 -- 20.00  
20 9212211054 غ‌م -- 8.50 -- 8.50  
21 9312208036 20.00 -- 20.00 -- 20.00  
22 9212206521 0.00 -- غ‌م -- 0.00  
23 9312208023 17.00 -- 14.00 -- 14.60  
24 9312208079 14.00 -- 5.75 -- 7.40  

 

 

سال و نيمسال : 1393-2 كد درس و گروه : 1021151-1751 نام درس : صرف(2)
تعداد واحد : 3.00 تعداد طلبه : 15 تاريخ تهيه : 08/04/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9312208282 20.00 -- 20.00 -- 20.00  
2 9312208070 15.50 -- 15.50 -- 15.50  
3 9312208051 12.50 -- 18.00 -- 16.90  
4 9312208048 19.50 -- 20.00 -- 19.90  
5 9312208055 0.00 -- -- -- 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
6 9312208368 17.50 -- 18.00 -- 17.90  
7 9312208033 18.00 -- 20.00 -- 19.60  
8 9312208027 19.75 -- 20.00 -- 19.95  
9 9312208083 17.00 -- 18.50 -- 18.20  
10 9312208294 20.00 -- 19.75 -- 19.80  
11 9312208042 0.00 -- 0.00 -- 0.00  
12 9312210533 20.00 -- 19.50 -- 19.60  
13 9312208036 20.00 -- 20.00 -- 20.00  
14 9312208023 20.00 -- 19.50 -- 19.60  
15 9312208079 17.75 -- 18.50 -- 18.35  

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند

  • مهمان (بنده خدا)

    باسلام و تشکر اززحمات شما عزیزان،نمره ی تجزیه و ترکیب 2چی شد؟